1. Jahve reèe Mojsiju:

2. "Govori Izraelcima i reci im: 'Ja sam Jahve, Bog vaš.

3. Nemojte raditi kako se radi u zemlji egipatskoj, gdje ste boravili; niti radite kako se radi u zemlji kanaanskoj, kamo vas vodim; ne povodite se za njihovim obièajima!

4. Vršite moje naredbe; vršite moje zapovijedi; prema njima hodite. Ja sam Jahve, Bog vaš.

5. Zato držite moje zakone i moje naredbe; tko ih vrši - u njima æe naæi život. Ja sam Jahve!

6. Neka se nitko od vas ne približuje svojoj krvnoj rodbini da otkriva njezinu golotinju. Ja sam Jahve!

7. Ne otkrivaj golotinje svoga oca ni golotinje svoje majke. Majka ti je, ne otkrivaj njezine golotinje!

8. Ne otkrivaj golotinje žene svoga oca! I to je golotinja tvoga oca!

9. Ne otkrivaj golotinje svoje sestre - kæeri svoga oca ili kæeri svoje majke - bila roðena u kuæi ili izvan nje!

10. Ne otkrivaj golotinje kæeri svoga sina niti golotinje kæeri svoje kæeri! TÓa njihova je golotinja tvoja vlastita golotinja.

11. Ne otkrivaj golotinje kæeri žene svoga oca! Jer, roðena od tvog oca, ona ti je sestra.

12. Ne otkrivaj golotinje sestre svoga oca! Ona je krv tvoga oca.

13. Ne otkrivaj ni golotinje sestre svoje majke! Ta i ona je krv tvoje majke!

14. Ne otkrivaj golotinje svoga strica! To jest, nemoj se približavati njegovoj ženi. Ta ona je tvoja strina.

15. Ne otkrivaj golotinje svoje snahe! Ona je žena tvoga sina. Ne otkrivaj golotinje njezine.

16. Ne otkrivaj golotinje žene svoga brata! Ta to je golotinja tvoga brata.

17. Ne otkrivaj golotinje koje žene i njezine kæeri! Nemoj se ženiti kæerju njezina sina niti kæerju njezine kæeri te im golotinju otkrivati. Oni su krvna rodbina. To bi bila pokvarenost.

18. Ne uzimaj sebi koju ženu u isto vrijeme kad i njezinu sestru da je ljubomorom žalostiš otkrivajuæi golotinju ovoj preko nje za njezina života!

19. Ne približuj se ni jednoj ženi kad je u neèistoæi svoga mjeseènog pranja da joj otkrivaš golotinju!

20. Ne lijegaj sa ženom bližnjega svoga; od nje bi postao neèist.

21. Ne smiješ dopuštati da koje tvoje dijete bude žrtvovano Moleku; ne smiješ tako obešèašæivati ime Boga svoga. Ja sam Jahve!

22. Ne lijegaj s muškarcem kako se liježe sa ženom! To bi bila grozota.

23. Da nisi legao ni s jednom životinjom - od nje bi postao neèist. Žena ne smije stati pred životinju da se s njom pari. To bi bila krajnja opaèina.

24. Nièim se od toga nemojte oneèišæavati! Ta svim su se tim oneèišæavali narodi koje ja ispred vas tjeram.

25. I zemlja je postala neèista. Zato æu kazniti njezinu opaèinu, i zemlja æe ispljuvati svoje stanovnike.

26. Vi pak držite moje zakone i moje naredbe: ni jedne od tih opaèina nemojte poèinjati - ni vi ni stranac koji meðu vama boravi.

27. Sve je te zloæe poèinjao svijet koji je bio u toj zemlji prije vas te je zemlja postala neèista.

28. Neæe li, ako je uèinite neèistom, zemlja ispljuvati i vas kako je ispljuvala narod koji je bio prije vas?

29. Jest, svi koji bi poèinili bilo koju od tih zloæa bit æe odstranjeni iz svoga naroda.

30. Zato držite moje zapovijedi; nemojte se podavati ni jednome od onih odvratnih obièaja što su se održavali prije vas; tako se njima neæete oneèistiti. Ja sam Jahve, Bog vaš!'"

“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina