1. Reèe Jahve Mojsiju:

2. "Na prvi dan prvoga mjeseca podigni Prebivalište, Šator sastanka.

3. Ondje postavi Kovèeg svjedoèanstva, onda Kovèeg zakloni zavjesom.

4. Potom unesi stol i što na nj spada poredaj; unesi i svijeænjak i svijeæe mu pripremi.

5. A zlatni žrtvenik za kaðenje postavi pred Kovèeg svjedoèanstva. Onda objesi zastor nad ulazom u Prebivalište.

6. Stavi žrtvenik za žrtve paljenice pred ulaz Prebivališta, Šatora sastanka.

7. Izmeðu Šatora sastanka i žrtvenika smjesti umivaonik i u nj nalij vode.

8. Naokolo napravi dvorište i objesi zastor nad dvorišnim ulazom.

9. Zatim uzmi ulja za pomazanje pa pomaži Prebivalište i sve što je u njemu; posveti ga i sav njegov pribor, pa æe svetim postati.

10. Pomaži potom žrtvenik za žrtve paljenice i sav njegov pribor; posveti žrtvenik i presvetim æe žrtvenik postati.

11. Pomaži umivaonik s njegovim stalkom: posveti ga!

12. Dovedi zatim Arona i njegove sinove na ulaz Šatora sastanka pa ih operi vodom.

13. Stavi onda na Arona posveæenu odjeæu; pomaži ga i posveti da mi služi kao sveæenik.

14. Dovedi i njegove sinove, na njih stavi košulje

15. i pomaži ih, kako si pomazao i njihova oca, da mi služe kao sveæenici. Njihovo pomazanje neka ih uvede u vjeèno sveæenstvo u sve njihove naraštaje."

16. Tako Mojsije uèini. Kako mu je Jahve naredio, sve je tako i uèinio.

17. Prvoga dana prvoga mjeseca druge godine Prebivalište bi podignuto.

18. Ovako Mojsije namjesti Prebivalište: razmjesti njegova podnožja, onda uspravi njegove trenice, zatim postavi prijeènice i podiže stupove.

19. Zatim raspne Šator nad Prebivalište, a povrh njega stavi pokrov Šatora, kako je Jahve Mojsiju naredio.

20. Uze onda Svjedoèanstvo i stavi ga u Kovèeg; na Kovèeg postavi motke; onda stavi Pomirilište ozgo na Kovèeg.

21. Potom unese Kovèeg u Prebivalište; objesi zavjesu za zaklon. Tako zastre Kovèeg svjedoèanstva, kako je Jahve i naredio Mojsiju.

22. Zatim postavi stol u Šator sastanka, Prebivalištu sa sjeverne strane, ali izvan zavjese.

23. Po njemu poreda kruhove pred Jahvom, kako je Jahve naredio Mojsiju.

24. Onda smjesti svijeænjak u Šator sastanka naprama stolu, na južnoj strani Prebivališta.

25. I postavi svjetiljke pred Jahvom, kako je Jahve naredio Mojsiju.

26. Zlatni žrtvenik smjesti u Šator sastanka, pred zavjesu.

27. Na njemu zapali miomirisnog tamjana, kako je Jahve naredio Mojsiju.

28. Poslije toga stavi zavjesu na ulaz u Prebivalište.

29. Kod ulaza u Prebivalište, u Šator sastanka, postavi žrtvenik za žrtve paljenice. Na njemu prinese žrtvu paljenicu i žrtvu od žita, kako je Jahve naredio Mojsiju.

30. Izmeðu Šatora sastanka i žrtvenika smjesti umivaonik pa u nj ulije vode za pranje.

31. Iz njega su Mojsije, Aron i njegovi sinovi prali svoje ruke i svoje noge.

32. A prali su se kad su ulazili u Šator sastanka i kad su pristupali k žrtveniku, kako je Jahve naredio Mojsiju.

33. Napokon Mojsije napravi dvorište oko Prebivališta i žrtvenika i postavi zavjesu na dvorišnim vratima. Tako Mojsije završi taj posao.

34. A onda oblak prekri Šator sastanka i slava Jahvina ispuni Prebivalište.

35. Mojsije nije mogao uæi u Šator sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Jahvine koja je ispunjala Prebivalište.

36. Sve vrijeme njihova putovanja, kad god bi se oblak digao s Prebivališta, Izraelci bi krenuli;

37. ali ako se oblak ne bi digao, ni oni ne bi na put polazili sve do dana dok se ne bi digao.

38. Jer sve vrijeme njihova putovanja oblak Jahvin danju stajaše nad Prebivalištem, a noæu bi se u oblaku pojavila vatra vidljiva svemu domu Izraelovu.

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina