1. Ezek miatt szilárd szövetséget kötünk, és írásba is foglaljuk. A pecsétes íráson rajta vannak vezetõink, levitáink és papjaink...

2. A pecsétes íráson ott szerepelnek Hakalja fia, Nehemiás és Cidkija,

3. Szeraja, Azarja, Jeremiás,

4. Paschur, Amarja, Malkija,

5. Hattus, Sebanja, Malluk,

6. Harim, Meremot, Obadja,

7. Dániel, Ginneton, Baruk,

8. Mesullam, Abija, Mijamin,

9. Maszja, Bilgai, Semaja - ezek a papok.

10. Aztán a leviták: Azanja fia, Jesua, Henedad fiai közül Binnui, Kadmiel,

11. továbbá testvérei: Sekanja, Hodavja, Kelita, Pelaja, Hanan,

12. Mika, Rehob, Hasabja,

13. Zakkur, Serebja, Sebanja,

14. Hodija, Bani, Kenani.

15. A nép vezetõi: Paros, Pahat-Moab, Elem, Zattu, Bani,

16. Bunni, Azgad, Bebai,

17. Adonija, Bigvai, Adin,

18. Ater, Hiszkija, Azzur,

19. Hodija, Hasum, Beszai,

20. Harif, Anatot, Nobai,

21. Magpias, Mesullam, Hezir,

22. Meshezabel, Cádok, Jaddua,

23. Pelatja, Hanan, Anaja,

24. Hosea, Hananja, Hassub,

25. Hallohes, Pilha, Sobek,

26. Rehum, Hasabna, Masszeja,

27. Ahija, Hanan, Anan,

28. Malluk, Harim, Baana.

29. ...de ugyanúgy a nép többi része is, a papok és a leviták, a kapuõrök, énekesek, templomszolgák, vagyis mind, akik az ország népeitõl elkülönültek, s az Isten törvényéhez ragaszkodtak, valamint ezeknek a feleségük, a fiaik és a lányaik, mind, akik érett korúak voltak,

30. csatlakoztak testvéreikhez és elöljáróikhoz, s átokkal és esküvel kötelezték magukat, hogy az Isten törvénye szerint élnek, amelyet Mózes, az Isten szolgája által adott, s megtartják az Úrnak, a mi Istenünknek minden parancsát, utasítását és törvényét.

31. Különösen: többé nem adják lányainkat a föld népének, s lányaikat se vesszük többé fiainknak feleségül.

32. Ha az ország népei árut vagy bármilyen élelmet hoznak szombati napon árulni, sem szombaton, se más szent napon nem vesszük meg tõlük. A hetedik évben lemondunk a föld termésérõl és semmiféle adósságot nem hajtunk be.

33. Törvénnyel kötelezzük magunkat, hogy évente egyharmad sékelt adunk Istenünk temploma javára:

34. a kitett kenyerekre, az állandó ételáldozatokra, az állandó égõáldozatokra, a szombati áldozatokra, az újhold napjára és az ünnepekre elõírt áldozatokra, a közösségi áldozatokra, az engesztelõ áldozatokra, hogy kiengesztelõdést szerezzenek Izraelnek - vagyis Istenünk házának különféle szükségleteire.

35. Sorsot vetünk - a papok, a leviták és a nép - az áldozati fának a szállítása dolgában, s a családok rendjében meghatározott idõben minden évben Istenünk házához szállítjuk, hogy elégjen az Úr, a mi Istenünk oltárán a törvény elõírása szerint.

36. Elhozzuk az Úr házába minden évben földünk elsõ termését, s minden fa elsõ gyümölcsét.

37. Ugyanígy elsõszülött fiainkat, s állataink elsõszülötteit is, amint meg van írva a törvényben, elhozzuk barmaink és nyájaink elsõszülötteit az Isten házába a papoknak, akik Istenünk házában ellátják a szolgálatot.

38. Ezenkívül õrleményeinknek, fáink gyümölcsének, az új bornak és az olajnak a legjavát is elhozzuk a papoknak, Istenünk házának kamráiba, földjeink tizedét pedig a levitáknak. A levitáknak maguknak kell összeszedniük a tizedet minden városban, ahol földet mûvelnek.

39. Egy pap, Áron egy fia kísérje a levitákat, amikor a tizedet szedik. A leviták szolgáltassák be tizedük tizedét Istenünk házába, a kincstár kamráiba.

40. Ezekbe a kamrákba kell Izrael fiainak és Lévi fiainak a gabona, az újbor és az olaj járandóságot vinni. Ott vannak a szentély edényei, a szolgálatot teljesítõ papok, a kapuõrök és az énekesek is. (40c) Többé nem hanyagoljuk el Istenünk házát.

“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina