5. kai eporeuqh amessai tou bohsai ton ioudan kai ecronisen apo tou kairou ou etaxato autw dauid

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina