5. kai eporeuqh amessai tou bohsai ton ioudan kai ecronisen apo tou kairou ou etaxato autw dauid




“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina