1. Törekedjetek a szeretetre, de igyekezzetek a lelki adományokat is elnyerni, különösen azt, hogy prófétálhassatok.

2. Aki ugyanis az elragadtatás nyelvén szól, nem emberekhez beszél, hanem az Istenhez. Senki sem érti, hiszen a Lélektõl indíttatva titokzatos dolgokat mond.

3. Aki viszont prófétál, az emberek épülésére, buzdítására és vigasztalására beszél.

4. Aki az elragadtatás nyelvén szól, csak a maga lelki épülését szolgálja, aki azonban prófétál, az Egyházat építi vele.

5. Szeretném, ha mindnyájan szólnátok az elragadtatás nyelvén, de még inkább azt, hogy prófétáljatok, hiszen aki prófétál, az nagyobb annál, mint aki az elragadtatás nyelvén szól, hacsak szavait meg nem magyarázza, hogy az Egyház is épüljön rajta.

6. Ha tehát elmennék hozzátok, testvérek, és az elragadtatás nyelvén beszélnék, mi hasznotokra volnék, ha nem a kinyilatkoztatás, a tudás szavait intézném hozzátok, nem prófétálnék vagy tanítanék,

7. Az élettelen hangszerek is, akár fuvola, akár hárfa, ha nem adnak különbözõ hangot, honnan lehet tudni, hogy mit játszanak a fuvolán vagy a hárfán?

8. S ha a trombita bizonytalan hangot ad, ki indul csatába?

9. Így van ez veletek is: ha a nyelv adományával megáldva nem hallattok érthetõ szavakat, hogyan értsék meg az emberek, amit mondtok? Csak a levegõbe beszéltek!

10. Lám, milyen sokféle nyelv van a világon, de egy sem érthetetlen.

11. De ha nem ismerem a szó jelentését, idegen maradok a beszélõnek, és a beszélõ is idegen nekem.

12. Ezért ti is, ha egyszer törekedtek a lelki adományok elnyerésére, igyekezzetek a közösség épülésére bõvelkedni bennük.

13. Aki tehát az elragadtatás nyelvén szól, imádkozzék, hogy meg is tudja magyarázni.

14. Ha ugyanis elragadtatásban imádkozom, lelkem ugyan imádkozik, de tudatom nem kapcsolódik bele.

15. Mi következik ebbõl? Imádkozzam lélekkel, de imádkozzam értelemmel is, énekeljek lélekkel, de énekeljek értelemmel is.

16. Ha ugyanis csak lélekben dicsõíted az Istent, hogyan mondhat áldó imádra ament az, akinek a be nem avatottak szerepe jutott? Azt sem tudja, mit beszélsz.

17. Te szép hálaimát mondhatsz, de a másik nem épül rajta.

18. Hálát adok Istenemnek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok az elragadtatás nyelvén szólni,

19. az egyházban azonban inkább szólok öt érthetõ szót azért, hogy másokat tanítsak, mint tízezer szót az elragadtatás nyelvén.

20. Testvérek, értelem dolgában ne legyetek gyerekek. Csak a gonoszság terén maradjatok kiskorúak, gondolkodásotokban azonban legyetek felnõttek.

21. A törvényben ezt olvassuk: "Idegen nyelven és idegen ajakkal szólok majd e néphez, de mégsem hallgatnak rám - mondja az Úr."

22. Így a nyelv adománya sem a hívõk, hanem a hitetlenek számára csodajel, a prófétálás azonban a hívõknek szól, nem a hitetleneknek.

23. Ha tehát egybegyûl az egész Egyház, s mindenki az elragadtatás nyelvén szól, és be nem avatottak vagy hitetlenek lépnek be, vajon nem azt mondják-e, hogy elment az eszetek?

24. De ha mind prófétálnak, s belép egy hitetlen vagy be nem avatott, mind ellene érvelnek, mind ítéletet mondanak fölötte,

25. rejtett gondolatai felszínre kerülnek, úgyhogy arcra borul, imádja az Istent és megvallja: "Valóban köztetek az Isten!"

26. Mi következik ebbõl, testvérek? Amikor egybegyûltök, akinek csak van dicsõítõ éneke, tanítása vagy kinyilatkoztatása, nyelvadománya vagy magyarázata, az mind épülésetekre szolgáljon.

27. Az elragadtatás nyelvén kettõ vagy legföljebb három szóljon csak, mégpedig sorjában, és valaki magyarázza meg.

28. Ha nem akadna magyarázó, hallgassanak az egyházban. Beszéljenek maguknak és az Istennek.

29. A próféták közül is kettõ vagy három beszéljen, a többi pedig bírálja meg.

30. Ha egy másik jelenlevõ kap kinyilatkoztatást, az elõbbi hallgasson el.

31. Egymás után mind prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon és felbuzduljon.

32. A prófétaság lelke alá van vetve a prófétáknak.

33. Isten ugyanis nem a zûrzavarnak, hanem a békességnek az Istene. Mint a szentek minden egyházában,

34. az asszonyok hallgassanak összejöveteleiteken. Nincs megengedve, hogy beszéljenek, nekik engedelmeskedniük kell, ahogy a törvény is mondja.

35. Ha tudni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon a férjüktõl, mert az asszonynak nem illik az Egyházban beszélnie.

36. Vajon tõletek ered az Isten tanítása, vagy csak hozzátok jutott el?

37. Aki prófétának vagy lelki adománnyal megáldottnak tartja magát, vegye tudomásul, hogy amit írok, az az Úr akarata.

38. Ha nem veszi tudomásul, róla sem vesznek majd tudomást.

39. Törekedjetek tehát a prófétálásra, testvérek, s ne akadályozzátok meg az elragadtatás nyelvén szólást.

40. De minden illõ módon és rendben menjen végbe.

“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina