1. Ne tégy hamis vallomást. Hamis tanúskodással ne segítsd azt, akinek nincs igaza.

2. Ne kövesd a többséget a gonoszságban, és a perben ne csatlakozzál a többség vallomásához, úgyhogy eltérsz az igazságtól.

3. A perben a szegényhez se légy részrehajló.

4. Ha ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára bukkansz, hajtsd vissza hozzá.

5. Ha látod, hogy ellenséged szamara a teher alatt összerogyott, ne kerüld ki ellenségedet, hanem segíts neki felállítani.

6. Ne csavard el a szegény ember igazát.

7. Az igazságtalan pertõl tartsd magad távol. Az ártatlant, és akinek igaza van, ne öld meg, viszont a bûnöst ne mentsd fel soha.

8. Megvesztegetõ ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék vakká teszi azokat, akik látnak, és elferdíti azok ügyét, akiknek igazuk van.

9. Az idegent ne nyomd el. Tudjátok milyen sorsa van az idegennek, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban.

10. Hat éven át vesd be földedet és arasd le termését,

11. a hetedik évben azonban hagyd ugaron és ne nyúlj a terméshez, hogy néped szegényei éljenek belõle. Amit ezek otthagynak, legyen a föld vadjaié. Ugyanígy tégy szõlõddel és olajfáiddal.

12. Hat napon át végezd munkádat, a hetedik napon szünetelj, hogy ökröd és szamarad is pihenjen, s hogy szolgálód fia és az idegen is felüdüljön.

13. Tartsátok meg mindazt, amit parancsoltam nektek. Idegen istenek nevét ne hívjátok segítségül. Ne is lehessen azt a szádból hallani.

14. Az év folyamán háromszor tarts nekem ünnepet.

15. Üld meg a kovásztalan kenyerek ünnepét. Hét napon át kovásztalan kenyeret egyél, ahogy azt megparancsoltam Abib hónap meghatározott idejére, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Ne jelenj meg üres kézzel színem elõtt.

16. Tarts továbbá ünnepet aratáskor annak a termésnek a zsengéjével, amelyet az általad bevetett szántóföld adott, és az év végén a szüret ünnepét, amikor a termést betakarítod a mezõrõl.

17. Évenként háromszor jelenjen meg minden férfi az Úrnak, az Istennek színe elõtt.

18. Kovászos kenyérrel együtt ne ajánld fel nekem a feláldozott állat vérét, s az ünnepi áldozat hája ne maradjon meg másnapra.

19. Földed termésébõl a zsenge legjavát vidd el Uradnak, Istenednek a házába. A gödölyét ne fõzd meg anyja tejében.

20. Nézd, elõtted küldöm angyalomat, hogy õrizzen utaidon, és elvezessen arra a helyre, amelyet kijelöltem.

21. Tiszteld õt, hallgass szavára és ne lázadozz ellene. Engedetlenségedet nem bocsátaná meg, mivel az én nevem van benne.

22. De ha hallgatsz a szavára és megteszel mindent, amit parancsol, akkor ellensége leszek ellenségeidnek és szorongatni fogom azokat, akik téged szorongatnak.

23. Akkor angyalom elõtted fog járni, elvezet az amoritákhoz, a hetitákhoz, a perizitákhoz, a kánaániakhoz, a hivvitákhoz, a jebuzitákhoz, és én kiirtom õket.

24. Ne imádd isteneiket, ne hódolj elõttük, és ne utánozd tetteiket. Inkább rombold le bálványaikat és törd össze emlékoszlopaikat.

25. Az Úrnak, a ti Isteneteknek adjátok meg a köteles tiszteletet. Akkor megáldom kenyeredet és vizedet, s távol tartom tõled a betegségeket.

26. Országodban nem lesz asszony, aki elvetél vagy meddõ marad, s életed napjait teljessé teszem.

27. Elõre félelmet keltek irántad és zûrzavart támasztok azokban a népekben, ahová mégy, s megfutamítom elõtted ellenségeidet.

28. Darazsakat küldök elõtted, hogy a hivvitákat, a kánaániakat és a hetitákat elûzzék elõled.

29. De nem ûzöm el õket egyetlen év alatt, mert akkor az ország pusztasággá válnék, s a vadállatok a te károdra elszaporodnának.

30. Csak lépésrõl lépésre ûzöm el õket elõled, ameddig eléggé elszaporodsz, hogy az országot birtokba vehesd.

31. Területedet kiterjesztem a Sás-tengertõl a filiszteusok tengeréig, a sivatagtól a folyóig. A föld lakóit hatalmadba adom és te fogod elûzni õket.

32. Ne köss szövetséget sem velük, sem isteneikkel.

33. Nem maradhatnak földeden, nehogy ellenem bûnre kísértsenek. Ha isteneiknek szolgálnál, azzal saját vesztedet okoznád."

“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina