1. Amikor Jézus megtudta, hogy a farizeusok úgy értesültek, hogy õ több tanítványt szerez és keresztel, mint János -

2. noha Jézus maga nem keresztelt, csak a tanítványai -,

3. elhagyta Júdeát és visszatért Galileába,

4. így keresztül kellett mennie Szamarián.

5. Odaért Szamaria egyik városához, Szikarhoz, ez annak a földnek a közelében volt, amelyet Jákob fiának, Józsefnek adott.

6. Ott volt Jákob kútja. Jézus elfáradt az úton, azért leült a kútnál. A hatodik óra felé járt az idõ.

7. Egy szamariai asszony odament vizet meríteni. Jézus megszólította: "Adj innom!"

8. Tanítványai ugyanis bementek a városba, hogy élelmet szerezzenek.

9. A szamariai asszony így válaszolt: "Hogyan? Zsidó létedre tõlem, szamariai asszonytól kérsz inni?" [A zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamariaiakkal.]

10. Jézus ezt felelte neki: "Ha ismernéd Isten ajándékát, s azt, aki azt mondja neked: Adj innom, inkább te kértél volna tõle, s õ élõ vizet adott volna neked."

11. "Uram - mondta erre az asszony -, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vehetnél hát élõ vizet?

12. Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki ezt a kutat adta nekünk, s maga is ebbõl ivott a fiaival és állataival együtt?"

13. Jézus azt mondta neki feleletül: "Aki ebbõl a vízbõl iszik, újra megszomjazik.

14. De aki abból a vízbõl iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellõ vízforrás lesz benne."

15. Erre az asszony kérte: "Uram, adj nekem ilyen vizet, hogy ne szomjazzam többé, s ne kelljen ide járnom meríteni."

16. Jézus így válaszolt: "Menj, hívd el a férjedet, és gyere vissza!"

17. "Nincs férjem" - felelte az asszony. Jézus erre azt mondta neki: "Jól mondtad, hogy nincs férjed,

18. mert volt ugyan öt férjed, de akid most van, az nem férjed. Így igazat mondtál."

19. "Uram - válaszolta az asszony -, látom, próféta vagy.

20. Atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti meg azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádni."

21. "Hidd el nekem, asszony - mondta Jézus -, elérkezik az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják imádni az Atyát.

22. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidóktól ered.

23. De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar.

24. Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk."

25. Az asszony azt felelte rá: "Tudom, hogy eljön a Messiás, azaz a Fölkent, s amikor eljön, mindent tudtunkra ad."

26. Jézus erre kijelentette: "Én vagyok az, aki veled beszélek."

27. Közben visszatértek tanítványai, s meglepõdtek rajta, hogy asszonnyal beszélget. De egyikük sem mondta: "Mit akarsz tõle?" Vagy: "Miért beszélgetsz vele?"

28. Az asszony otthagyta a korsóját, sietve visszatért a városba, és azt mondta az embereknek:

29. "Gyertek, van itt egy ember, aki mindent elsorolt, amit csak tettem. Õ volna a Messiás?"

30. Az emberek kitódultak a városból, és odasereglettek hozzá.

31. Közben a tanítványok kérték: "Mester, egyél!"

32. De õ azt felelte: "Van eledelem, csak nem tudtok róla."

33. A tanítványok erre tanakodni kezdtek egymás közt: "Csak nem hozott neki valaki enni?"

34. Jézus erre megmagyarázta: "Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott.

35. Vagy nem így beszéltek: Még négy hónap, és itt az aratás? Nos, azt mondom nektek: Emeljétek fel szemeteket, és nézzétek meg a szántóföldeket: már megértek az aratásra.

36. Az arató már most megkapja bérét, s termést gyûjt az örök életre, hogy együtt örüljön, aki vet, azzal, aki arat.

37. Mert igaza van a szólásmondásnak: Más vet és más arat.

38. Nos, azért küldtelek benneteket, hogy learassátok, amit nem ti munkáltatok. Mások fáradoztak, s ti az õ munkájukba álltatok bele."

39. Abból a városból sokan hittek benne a szamariaiak közül, az asszony szavára, aki tanúsította: "Mindent elsorolt, amit csak tettem."

40. Amikor a szamariaiak odaértek hozzá, kérték, hogy maradjon náluk. Két napig ott is maradt.

41. S az õ szavát hallva még többen hittek benne.

42. Meg is mondták az asszonynak: "Most már nem a te szavaidra hiszünk, mert magunk is hallottuk, és most már tudjuk, hogy valóban õ a világ Üdvözítõje."

43. A két nap elteltével folytatta útját Galilea felé.

44. Jézus maga állapította meg, hogy saját hazájában nincs a prófétának becsülete.

45. Mégis, amikor Galileába ért, a galileaiak szívesen fogadták, mert mind látták, amit az ünnep alkalmával Jeruzsálemben tett, hisz ott voltak az ünnepen.

46. Így újra a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kafarnaumban volt egy királyi tisztviselõ, akinek a fia beteg volt.

47. Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, fölkereste, és arra kérte, menjen el, gyógyítsa meg a fiát, aki már a halálán volt.

48. Jézus azonban így szólt: "Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek."

49. De a királyi tisztviselõ tovább kérlelte: "Gyere, Uram, mielõtt még meghalna a fiam!"

50. Jézus megnyugtatta: "Menj csak, él a fiad!" Az ember hitt Jézus szavának, amelyet hozzá intézett, és elindult haza.

51. Útközben elé jöttek szolgái és jelentették, hogy él a fia.

52. Megkérdezte tõlük, hogy melyik órában lett jobban. "Tegnap, a hetedik óra körül hagyta el a láz" - felelték.

53. Akkor az apa ráeszmélt, hogy épp ebben az órában történt, hogy Jézus azt mondta neki: "Él a fiad." És hívõ lett egész háza népével egyetemben.

54. Ez volt Jézus második csodajele, amikor Júdeából Galilea felé tartott.

“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina