Fondare 1569 Risultati per: qeou

 • otan de palin eisagagh ton prwtotokon eiV thn oikoumenhn legei kai proskunhsatwsan autw panteV aggeloi qeou (Hebreus 1, 6)

 • sunepimarturountoV tou qeou shmeioiV te kai terasin kai poikilaiV dunamesin kai pneumatoV agiou merismoiV kata thn autou qelhsin (Hebreus 2, 4)

 • ton de bracu ti par aggelouV hlattwmenon blepomen ihsoun dia to paqhma tou qanatou doxh kai timh estefanwmenon opwV cariti qeou uper pantoV geushtai qanatou (Hebreus 2, 9)

 • blepete adelfoi mhpote estai en tini umwn kardia ponhra apistiaV en tw aposthnai apo qeou zwntoV (Hebreus 3, 12)

 • ara apoleipetai sabbatismoV tw law tou qeou (Hebreus 4, 9)

 • zwn gar o logoV tou qeou kai energhV kai tomwteroV uper pasan macairan distomon kai diiknoumenoV acri merismou yuchV te kai pneumatoV armwn te kai muelwn kai kritikoV enqumhsewn kai ennoiwn kardiaV (Hebreus 4, 12)

 • econteV oun arcierea megan dielhluqota touV ouranouV ihsoun ton uion tou qeou kratwmen thV omologiaV (Hebreus 4, 14)

 • kai ouc eautw tiV lambanei thn timhn alla o kaloumenoV upo tou qeou kaqaper kai o aarwn (Hebreus 5, 4)

 • prosagoreuqeiV upo tou qeou arciereuV kata thn taxin melcisedek (Hebreus 5, 10)

 • kai gar ofeilonteV einai didaskaloi dia ton cronon palin creian ecete tou didaskein umaV tina ta stoiceia thV archV twn logiwn tou qeou kai gegonate creian econteV galaktoV kai ou stereaV trofhV (Hebreus 5, 12)

 • kai kalon geusamenouV qeou rhma dunameiV te mellontoV aiwnoV (Hebreus 6, 5)

 • kai parapesontaV palin anakainizein eiV metanoian anastaurountaV eautoiV ton uion tou qeou kai paradeigmatizontaV (Hebreus 6, 6)


“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina