Fondare 1248 Risultati per: idou

 • idou rebekka enwpion sou labwn apotrece kai estw gunh tw uiw tou kuriou sou kaqa elalhsen kurioV (Gênesis 24, 51)

 • eipen de hsau idou egw poreuomai teleutan kai ina ti moi tauta ta prwtotokia (Gênesis 25, 32)

 • egeneto de meta to ghrasai isaak kai hmblunqhsan oi ofqalmoi autou tou oran kai ekalesen hsau ton uion autou ton presbuteron kai eipen autw uie mou kai eipen idou egw (Gênesis 27, 1)

 • kai eipen idou geghraka kai ou ginwskw thn hmeran thV teleuthV mou (Gênesis 27, 2)

 • kai eishnegken tw patri autou eipen de pater o de eipen idou egw tiV ei su teknon (Gênesis 27, 18)

 • kai eggisaV efilhsen auton kai wsfranqh thn osmhn twn imatiwn autou kai huloghsen auton kai eipen idou osmh tou uiou mou wV osmh agrou plhrouV on huloghsen kurioV (Gênesis 27, 27)

 • apokriqeiV de isaak o pathr autou eipen autw idou apo thV piothtoV thV ghV estai h katoikhsiV sou kai apo thV drosou tou ouranou anwqen (Gênesis 27, 39)

 • aphggelh de rebekka ta rhmata hsau tou uiou authV tou presbuterou kai pemyasa ekalesen iakwb ton uion authV ton newteron kai eipen autw idou hsau o adelfoV sou apeilei soi tou apokteinai se (Gênesis 27, 42)

 • kai enupniasqh kai idou klimax esthrigmenh en th gh hV h kefalh afikneito eiV ton ouranon kai oi aggeloi tou qeou anebainon kai katebainon ep' authV (Gênesis 28, 12)

 • kai idou egw meta sou diafulasswn se en th odw pash ou ean poreuqhV kai apostreyw se eiV thn ghn tauthn oti ou mh se egkatalipw ewV tou poihsai me panta osa elalhsa soi (Gênesis 28, 15)

 • kai ora kai idou frear en tw pediw hsan de ekei tria poimnia probatwn anapauomena ep' autou ek gar tou freatoV ekeinou epotizon ta poimnia liqoV de hn megaV epi tw stomati tou freatoV (Gênesis 29, 2)

 • eipen de autoiV ugiainei oi de eipan ugiainei kai idou rachl h qugathr autou hrceto meta twn probatwn (Gênesis 29, 6)


“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina