Fondare 276 Risultati per: hmeiV

 • ei hmeiV umin ta pneumatika espeiramen mega ei hmeiV umwn ta sarkika qerisomen (I Coríntios 9, 11)

 • ei alloi thV exousiaV umwn metecousin ou mallon hmeiV all ouk ecrhsameqa th exousia tauth alla panta stegomen ina mh egkophn tina dwmen tw euaggeliw tou cristou (I Coríntios 9, 12)

 • paV de o agwnizomenoV panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina fqarton stefanon labwsin hmeiV de afqarton (I Coríntios 9, 25)

 • ei de tiV dokei filoneikoV einai hmeiV toiauthn sunhqeian ouk ecomen oude ai ekklhsiai tou qeou (I Coríntios 11, 16)

 • kai gar en eni pneumati hmeiV panteV eiV en swma ebaptisqhmen eite ioudaioi eite ellhneV eite douloi eite eleuqeroi kai panteV eiV en pneuma epotisqhmen (I Coríntios 12, 13)

 • ti kai hmeiV kinduneuomen pasan wran (I Coríntios 15, 30)

 • en atomw en riph ofqalmou en th escath salpiggi salpisei gar kai oi nekroi egerqhsontai afqartoi kai hmeiV allaghsomeqa (I Coríntios 15, 52)

 • eite de qlibomeqa uper thV umwn paraklhsewV kai swthriaV thV energoumenhV en upomonh twn autwn paqhmatwn wn kai hmeiV pascomen eite parakaloumeqa uper thV umwn paraklhsewV kai swthriaV kai h elpiV hmwn bebaia uper umwn (II Coríntios 1, 6)

 • hmeiV de panteV anakekalummenw proswpw thn doxan kuriou katoptrizomenoi thn authn eikona metamorfoumeqa apo doxhV eiV doxan kaqaper apo kuriou pneumatoV (II Coríntios 3, 18)

 • aei gar hmeiV oi zwnteV eiV qanaton paradidomeqa dia ihsoun ina kai h zwh tou ihsou fanerwqh en th qnhth sarki hmwn (II Coríntios 4, 11)

 • econteV de to auto pneuma thV pistewV kata to gegrammenon episteusa dio elalhsa kai hmeiV pisteuomen dio kai laloumen (II Coríntios 4, 13)

 • wste hmeiV apo tou nun oudena oidamen kata sarka ei de kai egnwkamen kata sarka criston alla nun ouketi ginwskomen (II Coríntios 5, 16)


“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina