Fondare 276 Risultati per: hmeiV

 • hmeiV de th proseuch kai th diakonia tou logou proskarterhsomen (Atos dos Apóstolos 6, 4)

 • exauthV oun epemya proV se su te kalwV epoihsaV paragenomenoV nun oun panteV hmeiV enwpion tou qeou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi upo tou qeou (Atos dos Apóstolos 10, 33)

 • kai hmeiV esmen martureV pantwn wn epoihsen en te th cwra twn ioudaiwn kai en ierousalhm on aneilon kremasanteV epi xulou (Atos dos Apóstolos 10, 39)

 • mhti to udwr kwlusai dunatai tiV tou mh baptisqhnai toutouV oitineV to pneuma to agion elabon kaqwV kai hmeiV (Atos dos Apóstolos 10, 47)

 • kai hmeiV umaV euaggelizomeqa thn proV touV pateraV epaggelian genomenhn oti tauthn o qeoV ekpeplhrwken toiV teknoiV autwn hmin anasthsaV ihsoun (Atos dos Apóstolos 13, 32)

 • kai legonteV andreV ti tauta poieite kai hmeiV omoiopaqeiV esmen umin anqrwpoi euaggelizomenoi umaV apo toutwn twn mataiwn epistrefein epi ton qeon ton zwnta oV epoihsen ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV (Atos dos Apóstolos 14, 15)

 • nun oun ti peirazete ton qeon epiqeinai zugon epi ton trachlon twn maqhtwn on oute oi patereV hmwn oute hmeiV iscusamen bastasai (Atos dos Apóstolos 15, 10)

 • hmeiV de exepleusamen meta taV hmeraV twn azumwn apo filippwn kai hlqomen proV autouV eiV thn trwada acriV hmerwn pente ou dietriyamen hmeraV epta (Atos dos Apóstolos 20, 6)

 • hmeiV de proelqonteV epi to ploion anhcqhmen eiV thn asson ekeiqen mellonteV analambanein ton paulon outwV gar hn diatetagmenoV mellwn autoV pezeuein (Atos dos Apóstolos 20, 13)

 • hmeiV de ton ploun dianusanteV apo turou kathnthsamen eiV ptolemaida kai aspasamenoi touV adelfouV emeinamen hmeran mian par autoiV (Atos dos Apóstolos 21, 7)

 • wV de hkousamen tauta parekaloumen hmeiV te kai oi entopioi tou mh anabainein auton eiV ierousalhm (Atos dos Apóstolos 21, 12)

 • peri de twn pepisteukotwn eqnwn hmeiV epesteilamen krinanteV mhden toiouton threin autouV ei mh fulassesqai autouV to te eidwloquton kai to aima kai pnikton kai porneian (Atos dos Apóstolos 21, 25)


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina