Fondare 2690 Risultati per: egw

 • egeneto de meta to ghrasai isaak kai hmblunqhsan oi ofqalmoi autou tou oran kai ekalesen hsau ton uion autou ton presbuteron kai eipen autw uie mou kai eipen idou egw (Gênesis 27, 1)

 • kai poihson moi edesmata wV filw egw kai enegke moi ina fagw opwV euloghsh se h yuch mou prin apoqanein me (Gênesis 27, 4)

 • rebekka de eipen proV iakwb ton uion authV ton elassw ide egw hkousa tou patroV sou lalountoV proV hsau ton adelfon sou legontoV (Gênesis 27, 6)

 • nun oun uie akouson mou kaqa egw soi entellomai (Gênesis 27, 8)

 • eipen de iakwb proV rebekkan thn mhtera autou estin hsau o adelfoV mou anhr dasuV egw de anhr leioV (Gênesis 27, 11)

 • kai eishnegken tw patri autou eipen de pater o de eipen idou egw tiV ei su teknon (Gênesis 27, 18)

 • kai eipen iakwb tw patri autou egw hsau o prwtotokoV sou epoihsa kaqa elalhsaV moi anastaV kaqison kai fage thV qhraV mou opwV euloghsh me h yuch sou (Gênesis 27, 19)

 • kai eipen su ei o uioV mou hsau o de eipen egw (Gênesis 27, 24)

 • kai eipen autw isaak o pathr autou tiV ei su o de eipen egw eimi o uioV sou o prwtotokoV hsau (Gênesis 27, 32)

 • proskalesamenoV de isaak ton iakwb euloghsen auton kai eneteilato autw legwn ou lhmyh gunaika ek twn qugaterwn canaan (Gênesis 28, 1)

 • eiden de hsau oti euloghsen isaak ton iakwb kai apwceto eiV thn mesopotamian suriaV labein eautw ekeiqen gunaika en tw eulogein auton kai eneteilato autw legwn ou lhmyh gunaika apo twn qugaterwn canaan (Gênesis 28, 6)

 • o de kurioV epesthrikto ep' authV kai eipen egw kurioV o qeoV abraam tou patroV sou kai o qeoV isaak mh fobou h gh ef' hV su kaqeudeiV ep' authV soi dwsw authn kai tw spermati sou (Gênesis 28, 13)


O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina