Fondare 384 Risultati per: aiguptou

 • tou de mhnoV tou tritou thV exodou twn uiwn israhl ek ghV aiguptou th hmera tauth hlqosan eiV thn erhmon tou sina (Êxodo 19, 1)

 • egw eimi kurioV o qeoV sou ostiV exhgagon se ek ghV aiguptou ex oikou douleiaV (Êxodo 20, 2)

 • thn eorthn twn azumwn fulaxasqe poiein epta hmeraV edesqe azuma kaqaper eneteilamhn soi kata ton kairon tou mhnoV twn newn en gar autw exhlqeV ex aiguptou ouk ofqhsh enwpion mou kenoV (Êxodo 23, 15)

 • kai gnwsontai oti egw eimi kurioV o qeoV autwn o exagagwn autouV ek ghV aiguptou epiklhqhnai autoiV kai qeoV einai autwn (Êxodo 29, 46)

 • kai idwn o laoV oti kecroniken mwushV katabhnai ek tou orouV sunesth o laoV epi aarwn kai legousin autw anasthqi kai poihson hmin qeouV oi proporeusontai hmwn o gar mwushV outoV o anqrwpoV oV exhgagen hmaV ex aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw (Êxodo 32, 1)

 • kai edexato ek twn ceirwn autwn kai eplasen auta en th grafidi kai epoihsen auta moscon cwneuton kai eipen outoi oi qeoi sou israhl oitineV anebibasan se ek ghV aiguptou (Êxodo 32, 4)

 • kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn badize to tacoV enteuqen katabhqi hnomhsen gar o laoV sou ouV exhgageV ek ghV aiguptou (Êxodo 32, 7)

 • parebhsan tacu ek thV odou hV eneteilw autoiV epoihsan eautoiV moscon kai proskekunhkasin autw kai tequkasin autw kai eipan outoi oi qeoi sou israhl oitineV anebibasan se ek ghV aiguptou (Êxodo 32, 8)

 • kai edehqh mwushV enanti kuriou tou qeou kai eipen ina ti kurie qumoi orgh eiV ton laon sou ouV exhgageV ek ghV aiguptou en iscui megalh kai en tw bracioni sou tw uyhlw (Êxodo 32, 11)

 • legousin gar moi poihson hmin qeouV oi proporeusontai hmwn o gar mwushV outoV o anqrwpoV oV exhgagen hmaV ex aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw (Êxodo 32, 23)

 • kai eipen kurioV proV mwushn poreuou anabhqi enteuqen su kai o laoV sou ouV exhgageV ek ghV aiguptou eiV thn ghn hn wmosa tw abraam kai isaak kai iakwb legwn tw spermati umwn dwsw authn (Êxodo 33, 1)

 • kai thn eorthn twn azumwn fulaxh epta hmeraV fagh azuma kaqaper entetalmai soi eiV ton kairon en mhni twn newn en gar mhni twn newn exhlqeV ex aiguptou (Êxodo 34, 18)


“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina