Fondare 31 Risultati per: Amen

 • Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, öröktõl fogva mindörökké. És az egész nép mondja: Ámen! Alleluja! (Krónikák I. könyve 16, 36)

 • Akkor Ezdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, s az egész nép kitárt kézzel ráfelelte: ámen, ámen, ámen, majd mélyen meghajoltak, s földre borulva imádták az Urat. (Nehemiás könyve 8, 6)

 • Még halála elõtt tanúja volt Ninive pusztulásának. Látta, hogyan veti fogságba a niniveieket Küvaxarész, Média királya, és hurcolja el õket Médiába. Magasztalta Istent mindazért, amit a niniveiekkel és az asszírokkal tett. Még halála elõtt megelégedéssel láthatta Ninive sorsát és magasztalhatta az Urat örökkön-örökké. Ámen. (Tóbiás könyve 14, 15)

 • Isten igazságát hamissággal cserélték fel, s inkább a teremtmény elõtt hódoltak, mint a Teremtõ elõtt, aki mindörökké áldott. Amen. (Rómaiaknak írt levél 1, 25)

 • Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten, Amen. (Rómaiaknak írt levél 9, 5)

 • Minden belõle, általa és érte van. Dicsõség neki mindörökké! Amen. (Rómaiaknak írt levél 11, 36)

 • A békesség Istene legyen mindnyájatokkal! Amen. (Rómaiaknak írt levél 15, 33)

 • neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsõség Jézus Krisztus által örökkön-örökké! Amen. (Rómaiaknak írt levél 16, 27)

 • Isten valamennyi ígérete Igenné vált benne. Ezért hangzik föl általa ajkunkon az Amen Isten dicsõségére. (Korintusiaknak írt II. levél 1, 20)

 • Övé legyen a dicsõség örökkön-örökké! Amen. (Galatáknak írt levél 1, 5)

 • A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek! Amen. (Galatáknak írt levél 6, 18)

 • legyen dicsõség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Amen. (Efezusiaknak írt levél 3, 21)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina