Fondare 1321 Risultati per: kako

 • Tvoj sluga, otac moj, odvrati nam: 'Kako znate, žena mi je rodila dva sina. (Knjiga Postanka 44, 27)

 • Jer, kako mogu k svome ocu ako djeèaka nema sa mnom! Ne bih mogao gledati jad što bi snašao moga oca." (Knjiga Postanka 44, 34)

 • Tako Josip nastani svoga oca i svoju braæu davši im u vlasništvo najljepši kraj egipatske zemlje, u kraju Ramsesovu, kako je faraon naredio. (Knjiga Postanka 47, 11)

 • Tako Josip steèe faraonu u posjed sve egipatske oranice, jer je svaki Egipæanin, kako ih pritisnu glad, prodao svoje njive. Tako je zemlja postala faraonovo vlasništvo, (Knjiga Postanka 47, 20)

 • Kad legnem dolje sa svojim ocima, prenesi me iz Egipta gore i sahrani me u njihovu grobnicu!" "Uèinit æu kako si rekao", odgovori. (Knjiga Postanka 47, 30)

 • Faraon odgovori: "Otiði gore i sahrani svoga oca kako si mu se zakleo." (Knjiga Postanka 50, 6)

 • Jakovljevi sinovi uèine kako im je naredio otac: (Knjiga Postanka 50, 12)

 • Ali su se babice bojale Boga i nisu èinile kako im je naredio egipatski kralj, nego su ostavljale na životu mušku djecu. (Knjiga Izlaska 1, 17)

 • A kako su se babice bojale Boga, on ih obdari potomstvom. (Knjiga Izlaska 1, 21)

 • Žena zaèe i rodi sina. Vidjevši kako je krasan, krila ga je tri mjeseca. (Knjiga Izlaska 2, 2)

 • Jednog dana, kad je Mojsije veæ odrastao, doðe meðu svoj narod i vidje njegove muke. Spazi tada kako neki Egipæanin tuèe jednoga Hebrejca - brata njegova. (Knjiga Izlaska 2, 11)

 • Izaðe on i sutradan te zateèe dva Hebrejca kako se tuku. "Zašto tuèeš svoga druga?" - rekne napadaèu. (Knjiga Izlaska 2, 13)


“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina