1. Izraelovi sinovi po svome broju. Poglavari porodica, tisuænici, stotnici i nadzornici služili su kralju u svakom poslu. U redovima su dolazili i odlazili od mjeseca do mjeseca, u svim godišnjim mjesecima; svaki je red imao dvadeset i èetiri tisuæe ljudi.

2. Nad prvim je redom, prvoga mjeseca, bio Zabdielov sin Jašobam. U svom je redu imao dvadeset i èetiri tisuæe ljudi.

3. Pripadao je Peresovim sinovima i bio zapovjednik svih vojvoda u vojsci prvoga mjeseca.

4. Nad redom drugoga mjeseca bio je Ahošanin Dodaj, a predstojnik u njegovu redu bio je Mikelot. U svom je redu imao dvadeset i èetiri tisuæe ljudi.

5. Vojvoda treæe vojske, treæega mjeseca, bio je sin sveæenika Jojade, poglavar Benaja. U svom je redu imao dvadeset i èetiri tisuæe.

6. Taj je Benaja bio junak meðu tridesetoricom i nad tridesetoricom i u njegovu je redu bio sin mu Amizabad.

7. Èetvrti, èetvrtoga mjeseca, bio je Joabov brat Asahel, a za njim sin mu Zebadja. U svom je redu imao dvadeset i èetiri tisuæe.

8. Peti, petoga mjeseca, bio je vojvoda Jizrahanin Šamhut. U svom je redu imao dvadeset i èetiri tisuæe.

9. Šesti, šestoga mjeseca, bio je Ikešov sin Ira, Tekoanac. U svom je redu imao dvadeset i èetiri tisuæe.

10. Sedmi, sedmoga mjeseca, bio je Pelonjanin Heles od Efrajimovih sinova. U svom je redu imao dvadeset i èetiri tisuæe.

11. Osmi, osmoga mjeseca, bio je Hušaæanin Sibkaj, Zarhijevac. U svom je redu imao dvadeset i èetiri tisuæe.

12. Deveti, devetoga mjeseca, bio je Anatoæanin Abiezer, Benjaminovac. U svom je redu imao dvadeset i èetiri tisuæe.

13. Deseti, desetoga mjeseca, bio je Netofaæanin Mahraj, Zarhijevac. U svom je redu imao dvadeset i èetiri tisuæe.

14. Jedanaesti, jedanaestoga mjeseca, bio je Piratonjanin Benaja, Efrajimovac. U svom je redu imao dvadeset i èetiri tisuæe.

15. Dvanaesti, dvanaestoga mjeseca, bio je Netofaæanin Heldaj, Otnielovac. U svom je redu imao dvadeset i èetiri tisuæe.

16. Nad Izraelovim plemenima bili su knezovi: nad Rubenovim Zikrijev sin knez Eliezer; nad Šimunovim Maakin sin Šefatja;

17. nad Levijevim Kemuelov sin Hašabja; nad Aronovim Sadok;

18. nad Judinim Elihu od Davidove braæe; nad Jisakarovim Mihaelov sin Omri;

19. nad Zebulunovim Obadjin sin Jišmaja; nad Naftalijevim Azrielov sin Jerimot.

20. Nad Efrajimovim sinovima Azazjin sin Hošea; nad polovinom Manašeova plemena Pedajin sin Joel,

21. nad drugom polovinom Manašeova plemena u Gileadu Zaharijin sin Jido; nad Benjaminom Abnerov sin Jaasiel;

22. nad Danom Jerohamov sin Azarel. To su bili knezovi izraelskih plemena.

23. Ali David nije dao izbrojiti onih kojima bijaše dvadeset godina i manje, jer Jahve bijaše rekao da æe umnožiti Izraelce kao nebeske zvijezde.

24. Sarvijin je sin Joab poèeo vršiti popis, ali ga nije dovršio. Stoga je Srdžba došla na Izrael i zato taj broj nije bio primljen u brojèani izvještaj Ljetopisa kralja Davida.

25. Nadstojnik nad kraljevim blagom bio je Adielov sin Azmavet, a nadstojnik za blago u zemlji, u gradovima, selima i tvrðavama, bio je Uzijin sin Jonatan.

26. Nadstojnik nad poljskim radnicima koji su obraðivali zemlju bio je Kelubov sin Ezri.

27. Nadstojnik nad vinogradarima Ramaæanin Šimej. Nadstojnik nad vinogradrskim klijetima bio je Šifmejac Zabdi.

28. Nadstojnik nad maslinama i dudovima što su po Šefeli bio je Gederac Hanan; nadstojnik nad skladištima ulja Joaš.

29. Nadstojnik nad govedima što su pasla u Šaronu bio je Šaronac Šitraj. Nadstojnik nad krupnom stokom u dolinama bio je Edlajev sin Šafat.

30. Nadstojnik nad devama Jišmaelac Obil. Nadstojnik nad magaricama Meronoæanin Jehdeja.

31. Nadstojnik nad ovcama i kozama Hagrijac Jaziz. Svi su oni bili nadstojnici nad imanjem kralja Davida.

32. Savjetnik je bio Davidov stric Jonatan, mudar èovjek; bio je i književnik; a Hakmonijev sin Jehiel bio je s kraljevim sinovima.

33. Ahitofel je bio kraljev savjetnik, Arkijac Hušaj kraljev prijatelj.

34. Ahitofela su naslijedili Benajin sin Jojada i Ebjatar, kraljev je vojvoda bio Joab.

“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina