1. Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio èovjeka, napravio ga je na priliku svoju;

2. stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - èovjek.

3. Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu slièan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet.

4. Po roðenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kæeri.

5. Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije.

6. Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš.

7. Po roðenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kæeri.

8. Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije.

9. Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan.

10. Po roðenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kæeri.

11. Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije.

12. Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel.

13. Po roðenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i èetrdeset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri.

14. Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije.

15. Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered.

16. Po roðenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri.

17. Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije.

18. Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok.

19. Po roðenju Henokovu Jered je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kæeri.

20. Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije.

21. Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah.

22. Henok je hodio s Bogom. Po roðenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kæeri.

23. Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina.

24. Henok je hodio s Bogom, potom išèeznu; Bog ga uze.

25. Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek.

26. Po roðenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kæeri.

27. Metušalah poživje u svemu devet stotina šezdeset i devet godina. Potom umrije.

28. Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin.

29. Nadjene mu ime Noa, govoreæi: "Ovaj æe nam pribavljati, u trudu i naporu naših ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo."

30. Po roðenju Noinu Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo još sinova i kæeri.

31. Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije.

32. Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet.

“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina