1. Amikor Szanaballat, Tóbiás, az arabok, az ammoniták és Asdod lakói megtudták, hogy Jeruzsálem falának helyreállítása elõrehaladt, hiszen a rések eltûntek, haragra gyulladtak.

2. Mindannyian összeesküdtek, hogy felvonulnak Jeruzsálem ellen, megtámadják és zavart keltenek.

3. Ekkor Istenünkhöz esedeztünk, a város oltalmára pedig éjjel-nappal õröket állítottunk ellenük.

4. Júda azonban így beszélt: "A teherhordókat elhagyta erejük, s rengeteg még a rom: nem építjük fel a falat soha!"

5. Ellenségeink így vélekedtek: "Nem szabad megtudniuk és észrevenniük semmit, amíg köztük nem leszünk. Akkor majd lemészároljuk õket és véget vetünk a munkának."

6. De történt, hogy a közelükben lakó zsidók tízszer is figyelmeztettek minket: "Ellenünk vonulnak minden helységbõl, ahol csak laknak!"

7. Felsorakoztak ezért a mélyen fekvõ részeken, a fal mögötti nyílt téren felállítottam a népet a nemzetségek rendjében kardostul, lándzsástul és íjastul.

8. Láttam, hogy félnek, ezért fölemelkedtem, és szózatot intéztem az elõkelõkhöz, az elöljárókhoz és a néphez: "Ne féljetek tõlük! Gondoljatok a nagy és félelmetes Úrra és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségetekért s házatokért."

9. Amikor ellenségeink megtudták, hogy értesültünk (a dologról), és Isten meghiúsította tervüket, visszavonultak, mi pedig visszatértünk a falhoz, mindenki a maga munkájához.

10. Ettõl a naptól kezdve azonban az embereknek csak a fele dolgozott az építkezésen, a többiek lándzsával, pajzzsal, íjjal, mellvérttel fölszerelve ott álltak Júda egész háza mögött,

11. amely a falat építette. A teherhordók szintén föl voltak fegyverezve: egyik kezükkel munkájukat végezték, másik kezükkel a fegyvert szorították.

12. Az építõk közül is, amíg dolgozott, mindegyik derekára csatolta kardját, az meg, aki a kürtöt fújta, mellettem állt.

13. Így szóltam az elõkelõkhöz, az elöljárókhoz és a néphez: "Az építkezés nagy és kiterjedt, mi pedig szétszórtan vagyunk a falon, egymástól távol:

14. gyûljetek körénk arra a helyre, ahonnan a kürtszót halljátok, és Istenünk harcol majd értünk."

15. Így dolgoztunk az építkezésen hajnal hasadtától a csillagok feljöttéig.

16. Akkortájt még ezt is mondtam a népnek: "Mindenki maradjon éjszakára szolgájával Jeruzsálemben: töltsük az éjszakát õrködéssel, a nappalt pedig munkával!"

17. Én magam, testvéreim, embereim meg a kíséretemben levõ õrök még a ruhánkat sem vetettük le. Mindenki kéznél tartotta fegyverét.

“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina