1. Bizonyos idõ elteltével, a gabona aratása idején Sámson elment, hogy meglátogassa feleségét. Vitt neki egy kecskegidát és kijelentette: "Be szeretnék menni feleségemhez a hálószobába." Apósa azonban megtiltotta neki.

2. "Azt hittem - válaszolta -, hogy meggyûlölted, azért hozzáadtam egy cimborádhoz. De hát a húga nem szebb nála? Legyen helyette õ a feleséged."

3. Sámson így felelt neki: "Ezúttal nem érhet vád a filiszteusok részérõl, ha rosszat teszek nekik."

4. Ezzel Sámson elment, fogott háromszáz rókát, s szerzett egy csomó csóvát. Az állatokat farkuknál összekötötte egymással, és minden két farok közé tett egy csóvát.

5. Aztán meggyújtotta a csóvákat, és nekieresztette a rókákat a filiszteusok vetéseinek. Így meggyújtotta a kévéket meg a lábon álló vetéseket, aztán a szõlõket és olajfákat is.

6. A filiszteusok kérdezgették: "Ki tette ezt?" Ezt a választ kapták: "Sámson, a timnai ember veje, mert elvette tõle feleségét és a barátjának adta." Erre a filiszteusok elmentek, s elégették az asszonyt és családját.

7. Sámson így szólt: "Mivelhogy így tettetek, nem nyugszom, míg bosszút nem állok rajtatok."

8. Megverte õket tetõtõl talpig, nagy csapást mért rájuk. Ezután lement és Etám sziklabarlangjában telepedett le.

9. A filiszteusok felvonultak, s Júda földjén ütöttek tábort. Egészen Lehiig nyomultak elõre.

10. A júdeaiak így szóltak hozzájuk: "Avégett jöttünk, hogy megkötözzük Sámsont és elbánjunk vele azért, amit velünk tett."

11. Erre Júdából lement háromezer ember Etám sziklabarlangjához, és így szóltak Sámsonhoz: "Nem tudod, hogy a filiszteusok uralkodnak rajtunk? Mit tettél?" Így válaszolt nekik: "Amit õk tettek velem, azt tettem én is velük."

12. "Azért jöttünk - mondták neki -, hogy megkötözzünk és a filiszteusok kezébe adjunk." Sámson így szólt hozzájuk: "Esküdjetek meg nekem, hogy nem öltök meg."

13. "Nem! - válaszolták neki. - Mi csak megkötözünk és a kezükbe adunk. Arról azonban, hogy megöljünk, szó sem lehet." Meg is kötözték két új kötéllel, és fölhúzták a szikláról.

14. Amikor Lehibe érkeztek, a filiszteusok diadalordítással elé rohantak. Ám az Úr lelke Sámsonra szállt, s a karján levõ kötelek - mint tûztõl perzselt fonalak - lemállottak kezérõl.

15. Talált ott egy friss szamárállkapcsot, kinyújtotta kezét, megragadta és agyonvert vele ezer embert.

16. Sámson ekkor így szólt: "Egy hitvány állkapoccsal jól elpáholtam õket, egy szamár állkapcsával agyonvertem ezer embert."

17. Amikor befejezte beszédét, elhajította az állkapcsot, és elnevezte azt a helyet Rámát-Lehinek.

18. Mivel nagyon megszomjazott, így könyörgött az Úrhoz: "Nagy gyõzelmet arattál szolgád keze által, s most pusztuljak el a szomjúságtól és essem a körülmetéletlenek kezébe?"

19. Akkor Isten megrepesztette Lehi barlangját, s víz fakadt belõle. Sámson ivott, életereje visszatért és új erõre kapott. Ezért nevezték el ezt a forrást Ain-Hakkorénak. A mai napig is megvan Lehiben.

20. Sámson húsz évig volt bírája Izraelnek a filiszteusok idejében.

“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina