1. kai ekalesen twbit twbian ton uion autou kai eipen autw ora teknon misqon tw anqrwpw tw sunelqonti soi kai prosqeinai autw dei

2. kai eipen autw pater ou blaptomai douV autw to hmisu wn enhnoca

3. oti me ageiocen soi ugih kai thn gunaika mou eqerapeusen kai to argurion mou hnegken kai se omoiwV eqerapeusen

4. kai eipen o presbuthV dikaioutai autw

5. kai ekalesen ton aggelon kai eipen autw labe to hmisu pantwn wn enhnocate

6. tote kalesaV touV duo kruptwV eipen autoiV eulogeite ton qeon kai autw exomologeisqe megalwsunhn didote autw kai exomologeisqe enwpion pantwn twn zwntwn peri wn epoihsen meq' umwn agaqon to eulogein ton qeon kai uyoun to onoma autou touV logouV twn ergwn tou qeou entimwV upodeiknuonteV kai mh okneite exomologeisqai autw

7. musthrion basilewV kalon kruyai ta de erga tou qeou anakaluptein endoxwV agaqon poihsate kai kakon ouc eurhsei umaV

8. agaqon proseuch meta nhsteiaV kai elehmosunhV kai dikaiosunhV agaqon to oligon meta dikaiosunhV h polu meta adikiaV kalon poihsai elehmosunhn h qhsaurisai crusion

9. elehmosunh gar ek qanatou ruetai kai auth apokaqariei pasan amartian oi poiounteV elehmosunaV kai dikaiosunaV plhsqhsontai zwhV

10. oi de amartanonteV polemioi eisin thV eautwn zwhV

11. ou mh kruyw af' umwn pan rhma eirhka dh musthrion basilewV kruyai kalon ta de erga tou qeou anakaluptein endoxwV

12. kai nun ote proshuxw su kai h numfh sou sarra egw proshgagon to mnhmosunon thV proseuchV umwn enwpion tou agiou kai ote eqapteV touV nekrouV wsautwV sumparhmhn soi

13. kai ote ouk wknhsaV anasthnai kai katalipein to ariston sou opwV apelqwn peristeilhV ton nekron ouk elaqeV me agaqopoiwn alla sun soi hmhn

14. kai nun apesteilen me o qeoV iasasqai se kai thn numfhn sou sarran

15. egw eimi rafahl eiV ek twn epta agiwn aggelwn oi prosanaferousin taV proseucaV twn agiwn kai eisporeuontai enwpion thV doxhV tou agiou

16. kai etaracqhsan oi duo kai epeson epi proswpon oti efobhqhsan

17. kai eipen autoiV mh fobeisqe eirhnh umin estai ton de qeon eulogeite eiV ton aiwna

18. oti ou th emautou cariti alla th qelhsei tou qeou hmwn hlqon oqen eulogeite auton eiV ton aiwna

19. pasaV taV hmeraV wptanomhn umin kai ouk efagon oude epion alla orasin umeiV eqewreite

20. kai nun exomologeisqe tw qew dioti anabainw proV ton aposteilanta me kai grayate panta ta suntelesqenta eiV biblion

21. kai anesthsan kai ouketi eidon auton

22. kai exwmologounto ta erga ta megala kai qaumasta tou qeou kai wV wfqh autoiV o aggeloV kuriou

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina