1. kai paragwn eiden anqrwpon tuflon ek genethV

2. kai hrwthsan auton oi maqhtai autou legonteV rabbi tiV hmarten outoV h oi goneiV autou ina tufloV gennhqh

3. apekriqh o ihsouV oute outoV hmarten oute oi goneiV autou all ina fanerwqh ta erga tou qeou en autw

4. eme dei ergazesqai ta erga tou pemyantoV me ewV hmera estin ercetai nux ote oudeiV dunatai ergazesqai

5. otan en tw kosmw w fwV eimi tou kosmou

6. tauta eipwn eptusen camai kai epoihsen phlon ek tou ptusmatoV kai epecrisen ton phlon epi touV ofqalmouV tou tuflou

7. kai eipen autw upage niyai eiV thn kolumbhqran tou silwam o ermhneuetai apestalmenoV aphlqen oun kai eniyato kai hlqen blepwn

8. oi oun geitoneV kai oi qewrounteV auton to proteron oti tufloV hn elegon ouc outoV estin o kaqhmenoV kai prosaitwn

9. alloi elegon oti outoV estin alloi de oti omoioV autw estin ekeinoV elegen oti egw eimi

10. elegon oun autw pwV anewcqhsan sou oi ofqalmoi

11. apekriqh ekeinoV kai eipen anqrwpoV legomenoV ihsouV phlon epoihsen kai epecrisen mou touV ofqalmouV kai eipen moi upage eiV thn kolumbhqran tou silwam kai niyai apelqwn de kai niyamenoV anebleya

12. eipon oun autw pou estin ekeinoV legei ouk oida

13. agousin auton proV touV farisaiouV ton pote tuflon

14. hn de sabbaton ote ton phlon epoihsen o ihsouV kai anewxen autou touV ofqalmouV

15. palin oun hrwtwn auton kai oi farisaioi pwV anebleyen o de eipen autoiV phlon epeqhken epi touV ofqalmouV mou kai eniyamhn kai blepw

16. elegon oun ek twn farisaiwn tineV outoV o anqrwpoV ouk estin para tou qeou oti to sabbaton ou threi alloi elegon pwV dunatai anqrwpoV amartwloV toiauta shmeia poiein kai scisma hn en autoiV

17. legousin tw tuflw palin su ti legeiV peri autou oti hnoixen sou touV ofqalmouV o de eipen oti profhthV estin

18. ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tufloV hn kai anebleyen ewV otou efwnhsan touV goneiV autou tou anableyantoV

19. kai hrwthsan autouV legonteV outoV estin o uioV umwn on umeiV legete oti tufloV egennhqh pwV oun arti blepei

20. apekriqhsan autoiV oi goneiV autou kai eipon oidamen oti outoV estin o uioV hmwn kai oti tufloV egennhqh

21. pwV de nun blepei ouk oidamen h tiV hnoixen autou touV ofqalmouV hmeiV ouk oidamen autoV hlikian ecei auton erwthsate autoV peri autou lalhsei

22. tauta eipon oi goneiV autou oti efobounto touV ioudaiouV hdh gar suneteqeinto oi ioudaioi ina ean tiV auton omologhsh criston aposunagwgoV genhtai

23. dia touto oi goneiV autou eipon oti hlikian ecei auton erwthsate

24. efwnhsan oun ek deuterou ton anqrwpon oV hn tufloV kai eipon autw doV doxan tw qew hmeiV oidamen oti o anqrwpoV outoV amartwloV estin

25. apekriqh oun ekeinoV kai eipen ei amartwloV estin ouk oida en oida oti tufloV wn arti blepw

26. eipon de autw palin ti epoihsen soi pwV hnoixen sou touV ofqalmouV

27. apekriqh autoiV eipon umin hdh kai ouk hkousate ti palin qelete akouein mh kai umeiV qelete autou maqhtai genesqai

28. eloidorhsan oun auton kai eipon su ei maqhthV ekeinou hmeiV de tou mwsewV esmen maqhtai

29. hmeiV oidamen oti mwsh lelalhken o qeoV touton de ouk oidamen poqen estin

30. apekriqh o anqrwpoV kai eipen autoiV en gar toutw qaumaston estin oti umeiV ouk oidate poqen estin kai anewxen mou touV ofqalmouV

31. oidamen de oti amartwlwn o qeoV ouk akouei all ean tiV qeosebhV h kai to qelhma autou poih toutou akouei

32. ek tou aiwnoV ouk hkousqh oti hnoixen tiV ofqalmouV tuflou gegennhmenou

33. ei mh hn outoV para qeou ouk hdunato poiein ouden

34. apekriqhsan kai eipon autw en amartiaiV su egennhqhV oloV kai su didaskeiV hmaV kai exebalon auton exw

35. hkousen o ihsouV oti exebalon auton exw kai eurwn auton eipen autw su pisteueiV eiV ton uion tou qeou

36. apekriqh ekeinoV kai eipen tiV estin kurie ina pisteusw eiV auton

37. eipen de autw o ihsouV kai ewrakaV auton kai o lalwn meta sou ekeinoV estin

38. o de efh pisteuw kurie kai prosekunhsen autw

39. kai eipen o ihsouV eiV krima egw eiV ton kosmon touton hlqon ina oi mh bleponteV blepwsin kai oi bleponteV tufloi genwntai

40. kai hkousan ek twn farisaiwn tauta oi onteV met autou kai eipon autw mh kai hmeiV tufloi esmen

41. eipen autoiV o ihsouV ei tufloi hte ouk an eicete amartian nun de legete oti blepomen h oun amartia umwn menei

“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina