1. Egyszer útközben (Jézus) látott egy vakon született embert.

2. Tanítványai megkérdezték tõle: "Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?"

3. "Sem ez nem vétkezett - felelte Jézus -, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk.

4. Addig kell végbevinnem annak tetteit, aki küldött, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, s akkor senki sem munkálkodhat.

5. Amíg e világban vagyok, világossága vagyok a világnak."

6. Míg ezeket mondta, a földre köpött, nyálával sarat csinált, s a sarat a vak szemére kente,

7. majd meghagyta neki: "Menj, mosakodj meg a Siloe tavában." Ez annyit jelent, mint: "küldött". Az elment, megmosdott, s amikor visszatért, már látott.

8. A szomszédok és akik azelõtt koldulni látták, megkérdezték: "Nem ez az, aki itt ült és koldult?"

9. Némelyek azt állították: "Igen, ez az", mások ellenben tagadták: "Nem az, csak hasonlít hozzá." De õ kijelentette: "Én vagyok az."

10. Erre megkérdezték tõle: "Hogyan nyílt meg a szemed?"

11. Elmondta nekik: "Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, a szememre kente s meghagyta: Menj, mosakodj meg a Siloe tavában. Elmentem, megmosdottam és látok."

12. Erre megkérdezték tõle: "Hol van?" "Nem tudom" - felelte.

13. Az imént még vak embert elvitték a farizeusokhoz,

14. mert az a nap, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a szemét, szombati nap volt.

15. A farizeusok is megkérdezték tõle, hogyan nyílt meg a szeme. Elmondta nekik: "Sarat tett a szememre, megmosdottam és látok."

16. A farizeusok közül némelyek így vélekedtek: "Ez az ember nem Istentõl való, hisz nem tartja meg a szombatot." Mások ellene vetették: "Hogyan tehet bûnös ember ilyen csodát?" Így szakadás támadt közöttük.

17. Azért hát tovább faggatták a vakot: "Mit tartasz arról, aki visszaadta a szemed világát?" "Azt, hogy próféta" - felelte.

18. De a zsidók sehogyse akarták elhinni, hogy vak volt, és hogy visszanyerte a szeme világát, azért odahívták az imént még vak embernek a szüleit

19. és õket faggatták: "A ti fiatok? Azt mondjátok róla, hogy vakon született! Hogy lehet akkor, hogy most lát?"

20. Szülei ezt válaszolták: "Azt tudjuk, hogy a mi fiunk, és hogy vakon született.

21. De hogy most miképpen lát, azt nem tudjuk. S azt sem tudjuk, ki adta vissza a szeme világát. Kérdezzétek meg tõle magától, hisz megvan hozzá a kora, mondja el maga."

22. A szülõk azért beszéltek így, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis elhatározták, hogy azt, aki Messiásnak vallja, kizárják a zsinagógából.

23. Ezért mondták a szülei: "Megvan hozzá a kora, kérdezzétek meg tõle magától."

24. Erre másodszor is hívatták a vakon született embert és figyelmeztették: "Dicsõítsd meg az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bünös."

25. "Azt, hogy bûnös-e - felelte -, nem tudom. Csak azt tudom, hogy vak voltam, és most látok."

26. Erre újra faggatni kezdték: "Mit csinált veled? Hogy adta vissza a szemed világát?"

27. "Már elmondtam nektek - felelte -, de nem hallgattátok meg. Miért akarjátok újra hallani? Talán ti is tanítványai akartok lenni?"

28. Erre becsmérelték, s azt mondták neki: "Légy a tanítványa te! Mi Mózes tanítványai vagyunk.

29. Azt tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, de hogy ez honnét való, azt nem tudjuk."

30. "Épp az a különös - felelte az ember -, hogy nem tudjátok, honnét való, mégis visszaadta a szemem világát.

31. Tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bûnösöket, azt azonban, aki istenfélõ és teljesíti akaratát, meghallgatja.

32. Amióta fennáll a világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki visszaadta volna egy vakon születettnek a szeme világát.

33. Ha nem Istentõl való volna, nem tehetett volna semmit."

34. Erre rászóltak: "Te akarsz minket tanítani, aki mindenestül bûnben születtél?" Ezzel kidobták.

35. Jézus meghallotta, hogy kidobták, s amikor találkozott vele, megkérdezte tõle: "Hiszel az Emberfiában?"

36. "Ki az, Uram - kérdezte az ember -, hogy higgyek benne?"

37. "De hisz látod - felelte -, õ beszél veled."

38. Erre felkiáltott: "Hiszek, Uram!" - s leborult elõtte.

39. Jézus pedig azt mondta: "Azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek."

40. Amikor a körülötte álló farizeusok közül ezt néhányan meghallották, megkérdezték: "Csak nem vagyunk mi is vakok?"

41. "Ha vakok volnátok - felelte Jézus -, nem volna bûnötök. De azt állítjátok: Látunk. Ezért megmarad bûnötök."

“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina