1. allhlouia aineite ton kurion panta ta eqnh epainesate auton panteV oi laoi

2. oti ekrataiwqh to eleoV autou ef' hmaV kai h alhqeia tou kuriou menei eiV ton aiwna

“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina