1. su de o qeoV hmwn crhstoV kai alhqhV makroqumoV kai eleei dioikwn ta panta

2. kai gar ean amartwmen soi esmen eidoteV sou to kratoV ouc amarthsomeqa de eidoteV oti soi lelogismeqa

3. to gar epistasqai se oloklhroV dikaiosunh kai eidenai sou to kratoV riza aqanasiaV

4. oute gar eplanhsen hmaV anqrwpwn kakotecnoV epinoia oude skiagrafwn ponoV akarpoV eidoV spilwqen crwmasin dihllagmenoiV

5. wn oyiV afrosin eiV orexin ercetai poqei te nekraV eikonoV eidoV apnoun

6. kakwn erastai axioi te toioutwn elpidwn kai oi drwnteV kai oi poqounteV kai oi sebomenoi

7. kai gar kerameuV apalhn ghn qlibwn epimocqon plassei proV uphresian hmwn en ekaston all' ek tou autou phlou aneplasato ta te twn kaqarwn ergwn doula skeuh ta te enantia panta omoiwV toutwn de eterou tiV ekastou estin h crhsiV krithV o phlourgoV

8. kai kakomocqoV qeon mataion ek tou autou plassei phlou oV pro mikrou ek ghV genhqeiV met' oligon poreuetai ex hV elhmfqh to thV yuchV apaithqeiV creoV

9. all' estin autw frontiV ouc oti mellei kamnein oud' oti bracutelh bion ecei all' antereidetai men crusourgoiV kai argurocooiV calkoplastaV te mimeitai kai doxan hgeitai oti kibdhla plassei

10. spodoV h kardia autou kai ghV eutelestera h elpiV autou phlou te atimoteroV o bioV autou

11. oti hgnohsen ton plasanta auton kai ton empneusanta autw yuchn energousan kai emfushsanta pneuma zwtikon

12. all' elogisanto paignion einai thn zwhn hmwn kai ton bion panhgurismon epikerdh dein gar fhsin oqen dh kan ek kakou porizein

13. outoV gar para pantaV oiden oti amartanei ulhV gewdouV euqrausta skeuh kai glupta dhmiourgwn

14. panteV de afronestatoi kai talaneV uper yuchn nhpiou oi ecqroi tou laou sou katadunasteusanteV auton

15. oti kai panta ta eidwla twn eqnwn elogisanto qeouV oiV oute ommatwn crhsiV eiV orasin oute rineV eiV sunolkhn aeroV oute wta akouein oute daktuloi ceirwn eiV yhlafhsin kai oi podeV autwn argoi proV epibasin

16. anqrwpoV gar epoihsen autouV kai to pneuma dedaneismenoV eplasen autouV oudeiV gar autw omoion anqrwpoV iscuei plasai qeon

17. qnhtoV de wn nekron ergazetai cersin anomoiV kreittwn gar estin twn sebasmatwn autou wn autoV men ezhsen ekeina de oudepote

18. kai ta zwa de ta ecqista sebontai anoia gar sugkrinomena twn allwn esti ceirona

19. oud' oson epipoqhsai wV en zwwn oyei kala tugcanei ekpefeugen de kai ton tou qeou epainon kai thn eulogian autou

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina