1. ploun tiV palin stellomenoV kai agria mellwn diodeuein kumata tou ferontoV auton ploiou saqroteron xulon epiboatai

2. ekeino men gar orexiV porismwn epenohsen tecnitiV de sofia kateskeuasen

3. h de sh pater diakuberna pronoia oti edwkaV kai en qalassh odon kai en kumasi tribon asfalh

4. deiknuV oti dunasai ek pantoV swzein ina kan aneu tecnhV tiV epibh

5. qeleiV de mh arga einai ta thV sofiaV sou erga dia touto kai elacistw xulw pisteuousin anqrwpoi yucaV kai dielqonteV kludwna scedia dieswqhsan

6. kai archV gar apollumenwn uperhfanwn gigantwn h elpiV tou kosmou epi scediaV katafugousa apelipen aiwni sperma genesewV th sh kubernhqeisa ceiri

7. euloghtai gar xulon di' ou ginetai dikaiosunh

8. to ceiropoihton de epikataraton auto kai o poihsaV auto oti o men hrgazeto to de fqarton qeoV wnomasqh

9. en isw gar mishta qew kai o asebwn kai h asebeia autou

10. kai gar to pracqen sun tw drasanti kolasqhsetai

11. dia touto kai en eidwloiV eqnwn episkoph estai oti en ktismati qeou eiV bdelugma egenhqhsan kai eiV skandala yucaiV anqrwpwn kai eiV pagida posin afronwn

12. arch gar porneiaV epinoia eidwlwn euresiV de autwn fqora zwhV

13. oute gar hn ap' archV oute eiV ton aiwna estai

14. kenodoxia gar anqrwpwn eishlqen eiV ton kosmon kai dia touto suntomon autwn to teloV epenohqh

15. awrw gar penqei trucomenoV pathr tou tacewV afaireqentoV teknou eikona poihsaV ton pote nekron anqrwpon nun wV qeon etimhsen kai paredwken toiV upoceirioiV musthria kai teletaV

16. eita en cronw kratunqen to asebeV eqoV wV nomoV efulacqh

17. kai turannwn epitagaiV eqrhskeueto ta glupta ouV en oyei mh dunamenoi timan anqrwpoi dia to makran oikein thn porrwqen oyin anatupwsamenoi emfanh eikona tou timwmenou basilewV epoihsan ina wV paronta ton aponta kolakeuwsin dia thV spoudhV

18. eiV epitasin de qrhskeiaV kai touV agnoountaV h tou tecnitou proetreyato filotimia

19. o men gar taca kratounti boulomenoV aresai exebiasato th tecnh thn omoiothta epi to kallion

20. to de plhqoV efelkomenon dia to eucari thV ergasiaV ton pro oligou timhqenta anqrwpon nun sebasma elogisanto

21. kai touto egeneto tw biw eiV enedron oti h sumfora h turannidi douleusanteV anqrwpoi to akoinwnhton onoma liqoiV kai xuloiV perieqesan

22. eit' ouk hrkesen to planasqai peri thn tou qeou gnwsin alla kai en megalw zwnteV agnoiaV polemw ta tosauta kaka eirhnhn prosagoreuousin

23. h gar teknofonouV teletaV h krufia musthria h emmaneiV exallwn qesmwn kwmouV agonteV

24. oute biouV oute gamouV kaqarouV eti fulassousin eteroV d' eteron h locwn anairei h noqeuwn oduna

25. panta d' epimix ecei aima kai fonoV kloph kai doloV fqora apistia taracoV epiorkia

26. qoruboV agaqwn caritoV amnhstia yucwn miasmoV genesewV enallagh gamwn ataxia moiceia kai aselgeia

27. h gar twn anwnumwn eidwlwn qrhskeia pantoV arch kakou kai aitia kai peraV estin

28. h gar eufrainomenoi memhnasin h profhteuousin yeudh h zwsin adikwV h epiorkousin tacewV

29. ayucoiV gar pepoiqoteV eidwloiV kakwV omosanteV adikhqhnai ou prosdecontai

30. amfotera de autouV meteleusetai ta dikaia oti kakwV efronhsan peri qeou proseconteV eidwloiV kai adikwV wmosan en dolw katafronhsanteV osiothtoV

31. ou gar h twn omnumenwn dunamiV all' h twn amartanontwn dikh epexercetai aei thn twn adikwn parabasin

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina