27. kai ebiasato auton abessalwm kai apesteilen met' autou ton amnwn kai pantaV touV uiouV tou basilewV kai epoihsen abessalwm poton kata ton poton tou basilewV

“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina