22. kai eporeuqh o aggeloV iwab proV ton basilea eiV ierousalhm kai paregeneto kai aphggeilen tw dauid panta osa aphggeilen autw iwab panta ta rhmata tou polemou kai equmwqh dauid proV iwab kai eipen proV ton aggelon ina ti proshgagete proV thn polin tou polemhsai ouk hdeite oti plhghsesqe apo tou teicouV tiV epataxen ton abimelec uion ierobaal ouci gunh erriyen ep' auton klasma mulou apo tou teicouV kai apeqanen en qamasi ina ti proshgagete proV to teicoV

“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina