1. kai egeneto epistreyantoV tou eniautou eiV ton kairon thV exodiaV twn basilewn kai apesteilen dauid ton iwab kai touV paidaV autou met' autou kai ton panta israhl kai diefqeiran touV uiouV ammwn kai diekaqisan epi rabbaq kai dauid ekaqisen en ierousalhm

“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina