1. meta de trieth cronon prosepesen toiV peri ton ioudan dhmhtrion ton tou seleukou dia tou kata tripolin limenoV eispleusanta meta plhqouV iscurou kai stolou

2. kekrathkenai thV cwraV epanelomenon antiocon kai ton toutou epitropon lusian

3. alkimoV de tiV progegonwV arciereuV ekousiwV de memolusmenoV en toiV thV ameixiaV cronoiV sunnohsaV oti kaq' ontinaoun tropon ouk estin autw swthria oude proV to agion qusiasthrion eti prosodoV

4. hken proV ton basilea dhmhtrion wV prwtw kai penthkostw kai ekatostw etei prosagwn autw stefanon crusoun kai foinika proV de toutoiV twn nomizomenwn qallwn tou ierou kai thn hmeran ekeinhn hsucian escen

5. kairon de labwn thV idiaV anoiaV sunergon prosklhqeiV eiV sunedrion upo tou dhmhtriou kai eperwthqeiV en tini diaqesei kai boulh kaqesthkan oi ioudaioi proV tauta efh

6. oi legomenoi twn ioudaiwn asidaioi wn afhgeitai ioudaV o makkabaioV polemotrofousin kai stasiazousin ouk ewnteV thn basileian eustaqeiaV tucein

7. oqen afelomenoV thn progonikhn doxan legw dh thn arcierwsunhn deuro nun elhluqa

8. prwton men uper twn anhkontwn tw basilei gnhsiwV fronwn deuteron de kai twn idiwn politwn stocazomenoV th men gar twn proeirhmenwn alogistia to sumpan hmwn genoV ou mikrwV aklhrei

9. ekasta de toutwn epegnwkwV su basileu kai thV cwraV kai tou periistamenou genouV hmwn pronohqhti kaq' hn eceiV proV apantaV euapanthton filanqrwpian

10. acri gar ioudaV periestin adunaton eirhnhV tucein ta pragmata

11. toioutwn de rhqentwn upo toutou qatton oi loipoi filoi dusmenwV econteV ta proV ton ioudan prosepurwsan ton dhmhtrion

12. proceirisamenoV de euqewV nikanora ton genomenon elefantarchn kai strathgon anadeixaV thV ioudaiaV exapesteilen

13. douV entolaV auton men ton ioudan epanelesqai touV de sun autw skorpisai katasthsai de alkimon arcierea tou megistou ierou

14. oi de epi thV ioudaiaV pefugadeukoteV ton ioudan eqnh sunemisgon agelhdon tw nikanori taV twn ioudaiwn atuciaV kai sumforaV idiaV euhmeriaV dokounteV esesqai

15. akousanteV de thn tou nikanoroV efodon kai thn epiqesin twn eqnwn katapasamenoi ghn elitaneuon ton acri aiwnoV susthsanta ton autou laon aei de met' epifaneiaV antilambanomenon thV eautou meridoV

16. prostaxantoV de tou hgoumenou ekeiqen euqewV anazeuxaV summisgei autoiV epi kwmhn dessaou

17. simwn de o adelfoV ioudou sumbeblhkwV hn tw nikanori bradewV de dia thn aifnidion twn antipalwn afasian eptaikwV

18. omwV de akouwn o nikanwr hn eicon oi peri ton ioudan andragaqian kai en toiV peri thV patridoV agwsin euyucian upeulabeito thn krisin di' aimatwn poihsasqai

19. dioper epemyen posidwnion kai qeodoton kai mattaqian dounai kai labein dexiaV

20. pleionoV de genomenhV peri toutwn episkeyewV kai tou hgoumenou toiV plhqesin anakoinwsamenou kai faneishV omoyhfou gnwmhV epeneusan taiV sunqhkaiV

21. etaxanto de hmeran en h kat' idian hxousin eiV to auto kai prohlqen par' ekastou difrax eqesan difrouV

22. dietaxen ioudaV enoplouV etoimouV en toiV epikairoiV topoiV mhpote ek twn polemiwn aifnidiwV kakourgia genhtai thn armozousan epoihsanto koinologian

23. dietriben o nikanwr en ierosolumoiV kai epratten ouqen atopon touV de sunacqentaV agelaiouV oclouV apelusen

24. kai eicen ton ioudan dia pantoV en proswpw yucikwV tw andri prosekeklito

25. parekalesen auton ghmai kai paidopoihsasqai egamhsen eustaqhsen ekoinwnhsen biou

26. o de alkimoV sunidwn thn proV allhlouV eunoian kai taV genomenaV sunqhkaV labwn hken proV ton dhmhtrion kai elegen ton nikanora allotria fronein twn pragmatwn ton gar epiboulon thV basileiaV ioudan autou diadocon anadeixai

27. o de basileuV ekqumoV genomenoV kai taiV tou pamponhrou diabolaiV ereqisqeiV egrayen nikanori faskwn uper men twn sunqhkwn barewV ferein keleuwn de ton makkabaion desmion exapostellein eiV antioceian tacewV

28. prospesontwn de toutwn tw nikanori sunekecuto kai dusforwV eferen ei ta diestalmena aqethsei mhden tandroV hdikhkotoV

29. epei de tw basilei antiprattein ouk hn eukairon ethrei strathghmati tout' epitelesai

30. o de makkabaioV austhroteron diexagagonta sunidwn ton nikanora ta proV auton kai thn eiqismenhn apanthsin agroikoteron eschkota nohsaV ouk apo tou beltistou thn austhrian einai sustreyaV ouk oligouV twn peri auton sunekrupteto ton nikanora

31. suggnouV de o eteroV oti gennaiwV upo tou androV estrathghtai paragenomenoV epi to megiston kai agion ieron twn ierewn taV kaqhkousaV qusiaV prosagontwn ekeleusen paradidonai ton andra

32. twn de meq' orkwn faskontwn mh ginwskein pou pot' estin o zhtoumenoV

33. proteinaV thn dexian epi ton new taut' wmosen ean mh desmion moi ton ioudan paradwte tonde ton tou qeou shkon eiV pedion poihsw kai to qusiasthrion kataskayw kai ieron entauqa tw dionusw epifaneV anasthsw

34. tosauta de eipwn aphlqen oi de iereiV proteinanteV taV ceiraV eiV ton ouranon epekalounto ton dia pantoV upermacon tou eqnouV hmwn tauta legonteV

35. su kurie twn olwn aprosdehV uparcwn hudokhsaV naon thV shV skhnwsewV en hmin genesqai

36. kai nun agie pantoV agiasmou kurie diathrhson eiV aiwna amianton tonde ton prosfatwV kekaqarismenon oikon

37. raziV de tiV twn apo ierosolumwn presbuterwn emhnuqh tw nikanori anhr filopolithV kai sfodra kalwV akouwn kai kata thn eunoian pathr twn ioudaiwn prosagoreuomenoV

38. hn gar en toiV emprosqen cronoiV thV ameixiaV krisin eisenhnegmenoV ioudaismou kai swma kai yuchn uper tou ioudaismou parabeblhmenoV meta pashV ekteniaV

39. boulomenoV de nikanwr prodhlon poihsai hn eicen proV touV ioudaiouV dusmeneian apesteilen stratiwtaV uper touV pentakosiouV sullabein auton

40. edoxen gar ekeinon sullabwn toutoiV energasasqai sumforan

41. twn de plhqwn mellontwn ton purgon katalabesqai kai thn aulaian quran biazomenwn kai keleuontwn pur prosagein kai taV quraV ufaptein perikatalhmptoV genomenoV upeqhken eautw to xifoV

42. eugenwV qelwn apoqanein hper toiV alithrioiV upoceirioV genesqai kai thV idiaV eugeneiaV anaxiwV ubrisqhnai

43. th de plhgh mh kateuqikthsaV dia thn tou agwnoV spoudhn kai twn oclwn esw twn qurwmatwn eisballontwn anadramwn gennaiwV epi to teicoV katekrhmnisen eauton andrwdwV eiV touV oclouV

44. twn de tacewV anapodisantwn genomenou diasthmatoV hlqen kata meson ton kenewna

45. eti de empnouV uparcwn kai pepurwmenoV toiV qumoiV exanastaV feromenwn krounhdon twn aimatwn kai duscerwn twn traumatwn ontwn dromw touV oclouV dielqwn kai staV epi tinoV petraV aporrwgoV

46. pantelwV exaimoV hdh ginomenoV probalwn ta entera kai labwn ekateraiV taiV cersin eneseise toiV ocloiV kai epikalesamenoV ton despozonta thV zwhV kai tou pneumatoV tauta autw palin apodounai tonde ton tropon methllaxen

“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina