1. tw de enatw kai tessarakostw kai ekatostw etei prosepesen toiV peri ton ioudan antiocon ton eupatora paragenesqai sun plhqesin epi thn ioudaian

2. kai sun autw lusian ton epitropon kai epi twn pragmatwn ekaston econta dunamin ellhnikhn pezwn muriadaV endeka kai ippewn pentakisciliouV triakosiouV kai elefantaV eikosi duo armata de drepanhfora triakosia

3. sunemeixen de autoiV kai menelaoV kai parekalei meta pollhV eirwneiaV ton antiocon ouk epi swthria thV patridoV oiomenoV de epi thV archV katastaqhsesqai

4. o de basileuV twn basilewn exhgeiren ton qumon tou antiocou epi ton alithrion kai lusiou upodeixantoV touton aition einai pantwn twn kakwn prosetaxen wV eqoV estin en tw topw prosapolesai agagontaV eiV beroian

5. estin de en tw topw purgoV penthkonta phcewn plhrhV spodou outoV de organon eicen perifereV pantoqen apokrhmnon eiV thn spodon

6. entauqa ton ierosuliaV enocon h kai tinwn allwn kakwn uperochn pepoihmenon apanteV proswqousin eiV oleqron

7. toioutw morw ton paranomon sunebh qanein mhde thV ghV tuconta menelaon

8. panu dikaiwV epei gar sunetelesato polla peri ton bwmon amarthmata ou to pur agnon hn kai h spodoV en spodw ton qanaton ekomisato

9. toiV de fronhmasin o basileuV bebarbarwmenoV hrceto ta ceirista twn epi tou patroV autou gegonotwn endeixomenoV toiV ioudaioiV

10. metalabwn de ioudaV tauta parhggeilen tw plhqei di' hmeraV kai nuktoV epikaleisqai ton kurion ei pote kai allote kai nun epibohqein toiV tou nomou kai patridoV kai ierou agiou stereisqai mellousin

11. kai ton arti bracewV aneyucota laon mh easai toiV dusfhmoiV eqnesin upoceiriouV genesqai

12. pantwn de to auto poihsantwn omou kai kataxiwsantwn ton elehmona kurion meta klauqmou kai nhsteiwn kai proptwsewV epi hmeraV treiV adialeiptwV parakalesaV autouV o ioudaV ekeleusen paraginesqai

13. kaq' eauton de sun toiV presbuteroiV genomenoV ebouleusato prin eisbalein tou basilewV to strateuma eiV thn ioudaian kai genesqai thV polewV egkrateiV exelqontaV krinai ta pragmata th tou qeou bohqeia

14. douV de thn epitrophn tw ktisth tou kosmou parakalesaV touV sun autw gennaiwV agwnisasqai mecri qanatou peri nomwn ierou polewV patridoV politeiaV peri de mwdein epoihsato thn stratopedeian

15. anadouV de toiV peri auton sunqhma qeou nikhn meta neaniskwn aristwn kekrimenwn epibalwn nuktwr epi thn basilikhn aulhn thn parembolhn aneilen eiV andraV disciliouV kai ton prwteuonta twn elefantwn sun tw kat' oikian onti sunekenthsen

16. kai to teloV thn parembolhn deouV kai tarachV eplhrwsan kai exelusan euhmerounteV

17. upofainoushV de hdh thV hmeraV touto egegonei dia thn eparhgousan autw tou kuriou skephn

18. o de basileuV eilhfwV geuma thV twn ioudaiwn eutolmiaV katepeirasen dia meqodwn touV topouV

19. kai epi baiqsoura frourion ocuron twn ioudaiwn proshgen etropouto prosekrouen hlattonouto

20. toiV de endon ioudaV ta deonta eisepemyen

21. proshggeilen de ta musthria toiV polemioiV rodokoV ek thV ioudaikhV taxewV anezhthqh kai katelhmfqh kai katekleisqh

22. edeuterologhsen o basileuV toiV en baiqsouroiV dexian edwken elaben aphei prosebalen toiV peri ton ioudan httwn egeneto

23. metelaben aponenohsqai ton filippon en antioceia ton apoleleimmenon epi twn pragmatwn sunecuqh touV ioudaiouV parekalesen upetagh kai wmosen epi pasi toiV dikaioiV suneluqh kai qusian proshgagen etimhsen ton new kai ton topon efilanqrwphsen

24. kai ton makkabaion apedexato katelipen strathgon apo ptolemaidoV ewV twn gerrhnwn hgemonidhn

25. hlqen eiV ptolemaida edusforoun peri twn sunqhkwn oi ptolemaeiV edeinazon gar uper wn hqelhsan aqetein taV diastalseiV

26. proshlqen epi to bhma lusiaV apeloghsato endecomenwV sunepeisen katepraunen eumeneiV epoihsen anezeuxen eiV antioceian outw ta tou basilewV thV efodou kai thV anazughV ecwrhsen

“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina