1. tade legei kurioV qeoV pulh h en th aulh th eswtera h blepousa proV anatolaV estai kekleismenh ex hmeraV taV energouV en de th hmera twn sabbatwn anoicqhsetai kai en th hmera thV noumhniaV anoicqhsetai

2. kai eiseleusetai o afhgoumenoV kata thn odon tou ailam thV pulhV thV exwqen kai sthsetai epi ta proqura thV pulhV kai poihsousin oi iereiV ta olokautwmata autou kai ta tou swthriou autou kai proskunhsei epi tou proqurou thV pulhV kai exeleusetai kai h pulh ou mh kleisqh ewV esperaV

3. kai proskunhsei o laoV thV ghV kata ta proqura thV pulhV ekeinhV en toiV sabbatoiV kai en taiV noumhniaiV enantion kuriou

4. kai ta olokautwmata prosoisei o afhgoumenoV tw kuriw en th hmera twn sabbatwn ex amnouV amwmouV kai krion amwmon

5. kai manaa pemma tw kriw kai toiV amnoiV qusian doma ceiroV autou kai elaiou to in tw pemmati

6. kai en th hmera thV noumhniaV moscon amwmon kai ex amnouV kai krioV amwmoV estai

7. kai pemma tw kriw kai pemma tw moscw estai manaa kai toiV amnoiV kaqwV ean ekpoih h ceir autou kai elaiou to in tw pemmati

8. kai en tw eisporeuesqai ton afhgoumenon kata thn odon tou ailam thV pulhV eiseleusetai kai kata thn odon thV pulhV exeleusetai

9. kai otan eisporeuhtai o laoV thV ghV enantion kuriou en taiV eortaiV o eisporeuomenoV kata thn odon thV pulhV thV proV borran proskunein exeleusetai kata thn odon thV pulhV thV proV noton kai o eisporeuomenoV kata thn odon thV pulhV thV proV noton exeleusetai kata thn odon thV pulhV thV proV borran ouk anastreyei kata thn pulhn hn eiselhluqen all' h kat' euqu authV exeleusetai

10. kai o afhgoumenoV en mesw autwn en tw eisporeuesqai autouV eiseleusetai met' autwn kai en tw ekporeuesqai autouV exeleusetai

11. kai en taiV eortaiV kai en taiV panhguresin estai to manaa pemma tw moscw kai pemma tw kriw kai toiV amnoiV kaqwV an ekpoih h ceir autou kai elaiou to in tw pemmati

12. ean de poihsh o afhgoumenoV omologian olokautwma swthriou tw kuriw kai anoixei eautw thn pulhn thn blepousan kat' anatolaV kai poihsei to olokautwma autou kai ta tou swthriou autou on tropon poiei en th hmera twn sabbatwn kai exeleusetai kai kleisei taV quraV meta to exelqein auton

13. kai amnon eniausion amwmon poihsei eiV olokautwma kaq' hmeran tw kuriw prwi poihsei auton

14. kai manaa poihsei ep' autw to prwi ekton tou metrou kai elaiou to triton tou in tou anameixai thn semidalin manaa tw kuriw prostagma dia pantoV

15. poihsete ton amnon kai to manaa kai to elaion poihsete to prwi olokautwma dia pantoV

16. tade legei kurioV qeoV ean dw o afhgoumenoV doma eni ek twn uiwn autou ek thV klhronomiaV autou touto toiV uioiV autou estai katascesiV en klhronomia

17. ean de dw doma eni twn paidwn autou kai estai autw ewV tou etouV thV afesewV kai apodwsei tw afhgoumenw plhn thV klhronomiaV twn uiwn autou autoiV estai

18. kai ou mh labh o afhgoumenoV ek thV klhronomiaV tou laou katadunasteusai autouV ek thV katascesewV autou kataklhronomhsei toiV uioiV autou opwV mh diaskorpizhtai o laoV mou ekastoV ek thV katascesewV autou

19. kai eishgagen me eiV thn eisodon thV kata nwtou thV pulhV eiV thn exedran twn agiwn twn ierewn thn blepousan proV borran kai idou topoV ekei kecwrismenoV

20. kai eipen proV me outoV o topoV estin ou eyhsousin ekei oi iereiV ta uper agnoiaV kai ta uper amartiaV kai ekei peyousi to manaa to parapan tou mh ekferein eiV thn aulhn thn exwteran tou agiazein ton laon

21. kai exhgagen me eiV thn aulhn thn exwteran kai perihgagen me epi ta tessara merh thV aulhV kai idou aulh kata to klitoV thV aulhV aulh kata to klitoV thV aulhV

22. epi ta tessara klith thV aulhV aulh mikra mhkoV phcwn tessarakonta kai euroV phcwn triakonta metron en taiV tessarsin

23. kai exedrai kuklw en autaiV kuklw taiV tessarsin kai mageireia gegonota upokatw twn exedrwn kuklw

24. kai eipen proV me outoi oi oikoi twn mageireiwn ou eyhsousin ekei oi leitourgounteV tw oikw ta qumata tou laou

“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina