1. kai nun israhl akoue twn dikaiwmatwn kai twn krimatwn osa egw didaskw umaV shmeron poiein ina zhte kai poluplasiasqhte kai eiselqonteV klhronomhshte thn ghn hn kurioV o qeoV twn paterwn umwn didwsin umin

2. ou prosqhsete proV to rhma o egw entellomai umin kai ouk afeleite ap' autou fulassesqe taV entolaV kuriou tou qeou umwn osa egw entellomai umin shmeron

3. oi ofqalmoi umwn ewrakasin panta osa epoihsen kurioV o qeoV hmwn tw beelfegwr oti paV anqrwpoV ostiV eporeuqh opisw beelfegwr exetriyen auton kurioV o qeoV umwn ex umwn

4. umeiV de oi proskeimenoi kuriw tw qew umwn zhte panteV en th shmeron

5. idete dedeica umin dikaiwmata kai kriseiV kaqa eneteilato moi kurioV poihsai outwV en th gh eiV hn umeiV eisporeuesqe ekei klhronomein authn

6. kai fulaxesqe kai poihsete oti auth h sofia umwn kai h sunesiV enantion pantwn twn eqnwn osoi ean akouswsin panta ta dikaiwmata tauta kai erousin idou laoV sofoV kai episthmwn to eqnoV to mega touto

7. oti poion eqnoV mega w estin autw qeoV eggizwn autoiV wV kurioV o qeoV hmwn en pasin oiV ean auton epikaleswmeqa

8. kai poion eqnoV mega w estin autw dikaiwmata kai krimata dikaia kata panta ton nomon touton on egw didwmi enwpion umwn shmeron

9. prosece seautw kai fulaxon thn yuchn sou sfodra mh epilaqh pantaV touV logouV ouV ewrakasin oi ofqalmoi sou kai mh aposthtwsan apo thV kardiaV sou pasaV taV hmeraV thV zwhV sou kai sumbibaseiV touV uiouV sou kai touV uiouV twn uiwn sou

10. hmeran hn esthte enantion kuriou tou qeou umwn en cwrhb th hmera thV ekklhsiaV ote eipen kurioV proV me ekklhsiason proV me ton laon kai akousatwsan ta rhmata mou opwV maqwsin fobeisqai me pasaV taV hmeraV aV autoi zwsin epi thV ghV kai touV uiouV autwn didaxwsin

11. kai proshlqete kai esthte upo to oroV kai to oroV ekaieto puri ewV tou ouranou skotoV gnofoV quella fwnh megalh

12. kai elalhsen kurioV proV umaV ek mesou tou puroV fwnhn rhmatwn umeiV hkousate kai omoiwma ouk eidete all' h fwnhn

13. kai anhggeilen umin thn diaqhkhn autou hn eneteilato umin poiein ta deka rhmata kai egrayen auta epi duo plakaV liqinaV

14. kai emoi eneteilato kurioV en tw kairw ekeinw didaxai umaV dikaiwmata kai kriseiV poiein auta umaV epi thV ghV eiV hn umeiV eisporeuesqe ekei klhronomein authn

15. kai fulaxesqe sfodra taV yucaV umwn oti ouk eidete omoiwma en th hmera h elalhsen kurioV proV umaV en cwrhb en tw orei ek mesou tou puroV

16. mh anomhshte kai poihshte umin eautoiV glupton omoiwma pasan eikona omoiwma arsenikou h qhlukou

17. omoiwma pantoV kthnouV twn ontwn epi thV ghV omoiwma pantoV orneou pterwtou o petatai upo ton ouranon

18. omoiwma pantoV erpetou o erpei epi thV ghV omoiwma pantoV icquoV osa estin en toiV udasin upokatw thV ghV

19. kai mh anableyaV eiV ton ouranon kai idwn ton hlion kai thn selhnhn kai touV asteraV kai panta ton kosmon tou ouranou planhqeiV proskunhshV autoiV kai latreushV autoiV a apeneimen kurioV o qeoV sou auta pasin toiV eqnesin toiV upokatw tou ouranou

20. umaV de elaben o qeoV kai exhgagen umaV ek thV kaminou thV sidhraV ex aiguptou einai autw laon egklhron wV en th hmera tauth

21. kai kurioV equmwqh moi peri twn legomenwn uf' umwn kai wmosen ina mh diabw ton iordanhn touton kai ina mh eiselqw eiV thn ghn hn kurioV o qeoV didwsin soi en klhrw

22. egw gar apoqnhskw en th gh tauth kai ou diabainw ton iordanhn touton umeiV de diabainete kai klhronomhsete thn ghn thn agaqhn tauthn

23. prosecete umeiV mh epilaqhsqe thn diaqhkhn kuriou tou qeou umwn hn dieqeto proV umaV kai poihshte umin eautoiV glupton omoiwma pantwn wn sunetaxen kurioV o qeoV sou

24. oti kurioV o qeoV sou pur katanaliskon estin qeoV zhlwthV

25. ean de gennhshV uiouV kai uiouV twn uiwn sou kai cronishte epi thV ghV kai anomhshte kai poihshte glupton omoiwma pantoV kai poihshte ta ponhra enantion kuriou tou qeou umwn parorgisai auton

26. diamarturomai umin shmeron ton te ouranon kai thn ghn oti apwleia apoleisqe apo thV ghV eiV hn umeiV diabainete ton iordanhn ekei klhronomhsai authn ouci polucronieite hmeraV ep' authV all' h ektribh ektribhsesqe

27. kai diasperei kurioV umaV en pasin toiV eqnesin kai kataleifqhsesqe oligoi ariqmw en toiV eqnesin eiV ouV eisaxei kurioV umaV ekei

28. kai latreusete ekei qeoiV eteroiV ergoiV ceirwn anqrwpwn xuloiV kai liqoiV oi ouk oyontai oude mh akouswsin oute mh fagwsin oute mh osfranqwsin

29. kai zhthsete ekei kurion ton qeon umwn kai eurhsete otan ekzhthshte auton ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou en th qliyei sou

30. kai eurhsousin se panteV oi logoi outoi ep' escatw twn hmerwn kai epistrafhsh proV kurion ton qeon sou kai eisakoush thV fwnhV autou

31. oti qeoV oiktirmwn kurioV o qeoV sou ouk egkataleiyei se oude mh ektriyei se ouk epilhsetai thn diaqhkhn twn paterwn sou hn wmosen autoiV

32. eperwthsate hmeraV proteraV taV genomenaV proteraV sou apo thV hmeraV hV ektisen o qeoV anqrwpon epi thV ghV kai epi to akron tou ouranou ewV akrou tou ouranou ei gegonen kata to rhma to mega touto ei hkoustai toiouto

33. ei akhkoen eqnoV fwnhn qeou zwntoV lalountoV ek mesou tou puroV on tropon akhkoaV su kai ezhsaV

34. ei epeirasen o qeoV eiselqwn labein eautw eqnoV ek mesou eqnouV en peirasmw kai en shmeioiV kai en terasin kai en polemw kai en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai en oramasin megaloiV kata panta osa epoihsen kurioV o qeoV hmwn en aiguptw enwpion sou blepontoV

35. wste eidhsai se oti kurioV o qeoV sou outoV qeoV estin kai ouk estin eti plhn autou

36. ek tou ouranou akousth egeneto h fwnh autou paideusai se kai epi thV ghV edeixen soi to pur autou to mega kai ta rhmata autou hkousaV ek mesou tou puroV

37. dia to agaphsai auton touV pateraV sou kai exelexato to sperma autwn met' autouV umaV kai exhgagen se autoV en th iscui autou th megalh ex aiguptou

38. exoleqreusai eqnh megala kai iscurotera sou pro proswpou sou eisagagein se dounai soi thn ghn autwn klhronomein kaqwV eceiV shmeron

39. kai gnwsh shmeron kai epistrafhsh th dianoia oti kurioV o qeoV sou outoV qeoV en tw ouranw anw kai epi thV ghV katw kai ouk estin eti plhn autou

40. kai fulaxh ta dikaiwmata autou kai taV entolaV autou osaV egw entellomai soi shmeron ina eu soi genhtai kai toiV uioiV sou meta se opwV makrohmeroi genhsqe epi thV ghV hV kurioV o qeoV sou didwsin soi pasaV taV hmeraV

41. tote afwrisen mwushV treiV poleiV peran tou iordanou apo anatolwn hliou

42. fugein ekei ton foneuthn oV an foneush ton plhsion ouk eidwV kai outoV ou miswn auton pro thV ecqeV kai trithV kai katafeuxetai eiV mian twn polewn toutwn kai zhsetai

43. thn bosor en th erhmw en th gh th pedinh tw roubhn kai thn ramwq en galaad tw gaddi kai thn gaulwn en basan tw manassh

44. outoV o nomoV on pareqeto mwushV enwpion uiwn israhl

45. tauta ta marturia kai ta dikaiwmata kai ta krimata osa elalhsen mwushV toiV uioiV israhl en th erhmw exelqontwn autwn ek ghV aiguptou

46. en tw peran tou iordanou en faraggi egguV oikou fogwr en gh shwn basilewV twn amorraiwn oV katwkei en esebwn ouV epataxen mwushV kai oi uioi israhl exelqontwn autwn ek ghV aiguptou

47. kai eklhronomhsan thn ghn autou kai thn ghn wg basilewV thV basan duo basilewn twn amorraiwn oi hsan peran tou iordanou kat' anatolaV hliou

48. apo arohr h estin epi tou ceilouV ceimarrou arnwn kai epi tou orouV tou shwn o estin aermwn

49. pasan thn araba peran tou iordanou kat' anatolaV hliou upo ashdwq thn laxeuthn

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina