Trouvé 1291 Résultats pour: upo

 • kai upoqhseiV autouV upo thn escaran tou qusiasthriou katwqen estai de h escara ewV tou hmisouV tou qusiasthriou (Êxodo 27, 5)

 • kai poihseiV upoduthn podhrh olon uakinqinon (Êxodo 28, 31)

 • kai poihseiV epi to lwma tou upodutou katwqen wsei exanqoushV roaV roiskouV ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhV epi tou lwmatoV tou upodutou kuklw to auto de eidoV roiskouV crusouV kai kwdwnaV ana meson toutwn perikuklw (Êxodo 28, 33)

 • para roiskon crusoun kwdwna kai anqinon epi tou lwmatoV tou upodutou kuklw (Êxodo 28, 34)

 • kai duo daktuliouV crusouV kaqarouV poihseiV upo thn strepthn stefanhn autou eiV ta duo klith poihseiV en toiV dusi pleuroiV kai esontai yalideV taiV skutalaiV wste airein auto en autaiV (Êxodo 30, 4)

 • kai hnika hggizen th parembolh ora ton moscon kai touV corouV kai orgisqeiV qumw mwushV erriyen apo twn ceirwn autou taV duo plakaV kai sunetriyen autaV upo to oroV (Êxodo 32, 19)

 • kai prwtotokon upozugiou lutrwsh probatw ean de mh lutrwsh auto timhn dwseiV pan prwtotokon twn uiwn sou lutrwsh ouk ofqhsh enwpion mou kenoV (Êxodo 34, 20)

 • kai epoihsan ton upoduthn upo thn epwmida ergon ufanton olon uakinqinon (Êxodo 36, 29)

 • to de peristomion tou upodutou en tw mesw diufasmenon sumplekton wan econ kuklw to peristomion adialuton (Êxodo 36, 30)

 • kai epoihsan epi tou lwmatoV tou upodutou katwqen wV exanqoushV roaV roiskouV ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhV (Êxodo 36, 31)

 • kai epoihsan kwdwnaV crusouV kai epeqhkan touV kwdwnaV epi to lwma tou upodutou kuklw ana meson twn roiskwn (Êxodo 36, 32)

 • kwdwn crusouV kai roiskoV epi tou lwmatoV tou upodutou kuklw eiV to leitourgein kaqa sunetaxen kurioV tw mwush (Êxodo 36, 33)


“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina