Trouvé 1291 Résultats pour: upo

 • outoV epoihsen tw qusiasthriw paraqema ergon diktuwton katwqen tou pureiou upo auto ewV tou hmisouV autou kai epeqhken autw tessaraV daktuliouV ek twn tessarwn merwn tou paraqematoV tou qusiasthriou calkouV toiV mocloiV eureiV wste airein to qusiasthrion en autoiV (Êxodo 38, 24)

 • kai labwn ta marturia enebalen eiV thn kibwton kai upeqhken touV diwsthraV upo thn kibwton (Êxodo 40, 20)

 • kai enedusen auton ton citwna kai ezwsen auton thn zwnhn kai enedusen auton ton upoduthn kai epeqhken ep' auton thn epwmida kai sunezwsen auton kata thn poihsin thV epwmidoV kai sunesfigxen auton en auth (Levítico 8, 7)

 • kai eipen mwushV proV aarwn kai eleazar kai iqamar touV uiouV autou touV kataleleimmenouV thn kefalhn umwn ouk apokidarwsete kai ta imatia umwn ou diarrhxete ina mh apoqanhte kai epi pasan thn sunagwghn estai qumoV oi adelfoi umwn paV o oikoV israhl klausontai ton empurismon on enepurisqhsan upo kuriou (Levítico 10, 6)

 • kai ton dasupoda oti anagei mhrukismon touto kai oplhn ou dichlei akaqarton touto umin (Levítico 11, 5)

 • kai sarx ean genhtai en tw dermati autou katakauma puroV kai genhtai en tw dermati autou to ugiasqen tou katakaumatoV augazon thlaugeV leukon upopurrizon h ekleukon (Levítico 13, 24)

 • kai paV o aptomenoV osa ean h upokatw autou akaqartoV estai ewV esperaV kai o airwn auta plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV (Levítico 15, 10)

 • moscon h probaton h aiga wV an tecqh kai estai epta hmeraV upo thn mhtera th de hmera th ogdoh kai epekeina decqhsetai eiV dwra karpwma kuriw (Levítico 22, 27)

 • kai otan qerizhte ton qerismon thV ghV umwn ou suntelesete to loipon tou qerismou tou agrou sou en tw qerizein se kai ta apopiptonta tou qerismou sou ou sullexeiV tw ptwcw kai tw proshlutw upoleiyh auta egw kurioV o qeoV umwn (Levítico 23, 22)

 • ean de mh h tini o agcisteuwn kai euporhqh th ceiri kai eureqh autw to ikanon lutra autou (Levítico 25, 26)

 • ean de mh euporhqh h ceir autou to ikanon wste apodounai autw kai estai h prasiV tw kthsamenw auta ewV tou ektou etouV thV afesewV kai exeleusetai th afesei kai apeleusetai eiV thn katascesin autou (Levítico 25, 28)

 • adelfoV patroV autou h uioV adelfou patroV lutrwsetai auton h apo twn oikeiwn twn sarkwn autou ek thV fulhV autou lutrwsetai auton ean de euporhqeiV taiV cersin lutrwshtai eauton (Levítico 25, 49)


“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina