Trouvé 1569 Résultats pour: qeou

 • oV emarturhsen ton logon tou qeou kai thn marturian ihsou cristou osa te eiden (Apocalipse 1, 2)

 • egw iwannhV o kai adelfoV umwn kai sugkoinwnoV en th qliyei kai en th basileia kai upomonh ihsou cristou egenomhn en th nhsw th kaloumenh patmw dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian ihsou cristou (Apocalipse 1, 9)

 • o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou xulou thV zwhV o estin en mesw tou paradeisou tou qeou (Apocalipse 2, 7)

 • kai tw aggelw thV en quateiroiV ekklhsiaV grayon tade legei o uioV tou qeou o ecwn touV ofqalmouV autou wV floga puroV kai oi podeV autou omoioi calkolibanw (Apocalipse 2, 18)

 • kai tw aggelw thV en sardesin ekklhsiaV grayon tade legei o ecwn ta pneumata tou qeou kai touV epta asteraV oida sou ta erga oti to onoma eceiV oti zhV kai nekroV ei (Apocalipse 3, 1)

 • ginou grhgorwn kai sthrixon ta loipa a mellei apoqanein ou gar eurhka sou ta erga peplhrwmena enwpion tou qeou (Apocalipse 3, 2)

 • o nikwn poihsw auton stulon en tw naw tou qeou mou kai exw ou mh exelqh eti kai grayw ep auton to onoma tou qeou mou kai to onoma thV polewV tou qeou mou thV kainhV ierousalhm h katabainousa ek tou ouranou apo tou qeou mou kai to onoma mou to kainon (Apocalipse 3, 12)

 • kai tw aggelw thV ekklhsiaV laodikewn grayon tade legei o amhn o martuV o pistoV kai alhqinoV h arch thV ktisewV tou qeou (Apocalipse 3, 14)

 • kai ek tou qronou ekporeuontai astrapai kai brontai kai fwnai kai epta lampadeV puroV kaiomenai enwpion tou qronou ai eisin ta epta pneumata tou qeou (Apocalipse 4, 5)

 • kai eidon kai idou en mesw tou qronou kai twn tessarwn zwwn kai en mesw twn presbuterwn arnion esthkoV wV esfagmenon econ kerata epta kai ofqalmouV epta oi eisin ta epta tou qeou pneumata ta apestalmena eiV pasan thn ghn (Apocalipse 5, 6)

 • kai ote hnoixen thn pempthn sfragida eidon upokatw tou qusiasthriou taV yucaV twn esfagmenwn dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian hn eicon (Apocalipse 6, 9)

 • kai eidon allon aggelon anabanta apo anatolhV hliou econta sfragida qeou zwntoV kai ekraxen fwnh megalh toiV tessarsin aggeloiV oiV edoqh autoiV adikhsai thn ghn kai thn qalassan (Apocalipse 7, 2)


“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina