Trouvé 1569 Résultats pour: qeou

 • en toutw ginwskete to pneuma tou qeou pan pneuma o omologei ihsoun criston en sarki elhluqota ek tou qeou estin (I São João 4, 2)

 • kai pan pneuma o mh omologei ton ihsoun criston en sarki elhluqota ek tou qeou ouk estin kai touto estin to tou anticristou o akhkoate oti ercetai kai nun en tw kosmw estin hdh (I São João 4, 3)

 • umeiV ek tou qeou este teknia kai nenikhkate autouV oti meizwn estin o en umin h o en tw kosmw (I São João 4, 4)

 • hmeiV ek tou qeou esmen o ginwskwn ton qeon akouei hmwn oV ouk estin ek tou qeou ouk akouei hmwn ek toutou ginwskomen to pneuma thV alhqeiaV kai to pneuma thV planhV (I São João 4, 6)

 • agaphtoi agapwmen allhlouV oti h agaph ek tou qeou estin kai paV o agapwn ek tou qeou gegennhtai kai ginwskei ton qeon (I São João 4, 7)

 • en toutw efanerwqh h agaph tou qeou en hmin oti ton uion autou ton monogenh apestalken o qeoV eiV ton kosmon ina zhswmen di autou (I São João 4, 9)

 • oV an omologhsh oti ihsouV estin o uioV tou qeou o qeoV en autw menei kai autoV en tw qew (I São João 4, 15)

 • paV o pisteuwn oti ihsouV estin o cristoV ek tou qeou gegennhtai kai paV o agapwn ton gennhsanta agapa kai ton gegennhmenon ex autou (I São João 5, 1)

 • en toutw ginwskomen oti agapwmen ta tekna tou qeou otan ton qeon agapwmen kai taV entolaV autou thrwmen (I São João 5, 2)

 • auth gar estin h agaph tou qeou ina taV entolaV autou thrwmen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin (I São João 5, 3)

 • oti pan to gegennhmenon ek tou qeou nika ton kosmon kai auth estin h nikh h nikhsasa ton kosmon h pistiV hmwn (I São João 5, 4)

 • tiV estin o nikwn ton kosmon ei mh o pisteuwn oti ihsouV estin o uioV tou qeou (I São João 5, 5)


“Leve Deus aos doente; valera’ mais do que qualquer tratamento!” São Padre Pio de Pietrelcina