Trouvé 32 Résultats pour: probaton

 • eipen de isaak proV abraam ton patera autou eipaV pater o de eipen ti estin teknon legwn idou to pur kai ta xula pou estin to probaton to eiV olokarpwsin (Gênesis 22, 7)

 • eipen de abraam o qeoV oyetai eautw probaton eiV olokarpwsin teknon poreuqenteV de amfoteroi ama (Gênesis 22, 8)

 • parelqatw panta ta probata sou shmeron kai diacwrison ekeiqen pan probaton faion en toiV arnasin kai pan dialeukon kai ranton en taiV aixin estai moi misqoV (Gênesis 30, 32)

 • lalhson proV pasan sunagwghn uiwn israhl legwn th dekath tou mhnoV toutou labetwsan ekastoV probaton kat' oikouV patriwn ekastoV probaton kat' oikian (Êxodo 12, 3)

 • ean de oligostoi wsin oi en th oikia wste mh ikanouV einai eiV probaton sullhmyetai meq' eautou ton geitona ton plhsion autou kata ariqmon yucwn ekastoV to arkoun autw sunariqmhsetai eiV probaton (Êxodo 12, 4)

 • probaton teleion arsen eniausion estai umin apo twn arnwn kai twn erifwn lhmyesqe (Êxodo 12, 5)

 • ekalesen de mwushV pasan gerousian uiwn israhl kai eipen proV autouV apelqonteV labete umin eautoiV probaton kata suggeneiaV umwn kai qusate to pasca (Êxodo 12, 21)

 • ean de tiV kleyh moscon h probaton kai sfaxh auto h apodwtai pente moscouV apoteisei anti tou moscou kai tessara probata anti tou probatou (Êxodo 21, 37)

 • ean de tiV dw tw plhsion upozugion h moscon h probaton h pan kthnoV fulaxai kai suntribh h teleuthsh h aicmalwton genhtai kai mhdeiV gnw (Êxodo 22, 9)

 • outwV poihseiV ton moscon sou kai to probaton sou kai to upozugion sou epta hmeraV estai upo thn mhtera th de ogdoh hmera apodwseiV moi auto (Êxodo 22, 29)

 • ean de probaton prosenegkh to dwron autou eiV amartian qhlu amwmon prosoisei auto (Levítico 4, 32)

 • ean de mh iscush h ceir autou to ikanon eiV to probaton oisei peri thV amartiaV autou hV hmarten duo trugonaV h duo neossouV peristerwn kuriw ena peri amartiaV kai ena eiV olokautwma (Levítico 5, 7)


“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina