Trouvé 67 Résultats pour: pasca

 • outwV de fagesqe auto ai osfueV umwn periezwsmenai kai ta upodhmata en toiV posin umwn kai ai bakthriai en taiV cersin umwn kai edesqe auto meta spoudhV pasca estin kuriw (Êxodo 12, 11)

 • ekalesen de mwushV pasan gerousian uiwn israhl kai eipen proV autouV apelqonteV labete umin eautoiV probaton kata suggeneiaV umwn kai qusate to pasca (Êxodo 12, 21)

 • kai ereite autoiV qusia to pasca touto kuriw wV eskepasen touV oikouV twn uiwn israhl en aiguptw hnika epataxen touV aiguptiouV touV de oikouV hmwn errusato kai kuyaV o laoV prosekunhsen (Êxodo 12, 27)

 • eipen de kurioV proV mwushn kai aarwn legwn outoV o nomoV tou pasca paV allogenhV ouk edetai ap' autou (Êxodo 12, 43)

 • ean de tiV proselqh proV umaV proshlutoV poihsai to pasca kuriw peritemeiV autou pan arsenikon kai tote proseleusetai poihsai auto kai estai wsper kai o autocqwn thV ghV paV aperitmhtoV ouk edetai ap' autou (Êxodo 12, 48)

 • ou sfaxeiV epi zumh aima qumiamatwn mou kai ou koimhqhsetai eiV to prwi qumata thV eorthV tou pasca (Êxodo 34, 25)

 • en tw prwtw mhni en th tessareskaidekath hmera tou mhnoV ana meson twn esperinwn pasca tw kuriw (Levítico 23, 5)

 • eipon kai poieitwsan oi uioi israhl to pasca kaq' wran autou (Números 9, 2)

 • kai elalhsen mwushV toiV uioiV israhl poihsai to pasca (Números 9, 4)

 • kai paregenonto oi andreV oi hsan akaqartoi epi yuch anqrwpou kai ouk hdunanto poihsai to pasca en th hmera ekeinh kai proshlqon enantion mwush kai aarwn en ekeinh th hmera (Números 9, 6)

 • lalhson toiV uioiV israhl legwn anqrwpoV anqrwpoV oV ean genhtai akaqartoV epi yuch anqrwpou h en odw makran umin h en taiV geneaiV umwn kai poihsei to pasca kuriw (Números 9, 10)

 • ou kataleiyousin ap' autou eiV to prwi kai ostoun ou suntriyousin ap' autou kata ton nomon tou pasca poihsousin auto (Números 9, 12)


“A maior caridade é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia.” São Padre Pio de Pietrelcina