Trouvé 11 Résultats pour: katoikousa

 • sunhgagen exwqen thn upostasin sou katoikousa en eklektoiV (Jeremias 10, 17)

 • katoikousa en tw libanw ennosseuousa en taiV kedroiV katastenaxeiV en tw elqein soi wdinaV wV tiktoushV (Jeremias 22, 23)

 • skeuh apoikismou poihson seauth katoikousa qugater aiguptou oti memfiV eiV afanismon estai kai klhqhsetai ouai dia to mh uparcein katoikountaV en auth (Jeremias 26, 19)

 • oi mocqoi mou kai ai talaipwriai mou eiV babulwna erei katoikousa siwn kai to aima mou epi touV katoikountaV caldaiouV erei ierousalhm (Jeremias 28, 35)

 • caire kai eufrainou qugater idoumaiaV h katoikousa epi ghV kai ge epi se dieleusetai to pothrion kuriou kai mequsqhsh kai apoceeiV (Lamentações 4, 21)

 • h adelfh umwn h presbutera samareia auth kai ai qugatereV authV h katoikousa ex euwnumwn sou kai h adelfh sou h newtera sou h katoikousa ek dexiwn sou sodoma kai ai qugatereV authV (Ezequiel 16, 46)

 • katoikousa kalwV taV poleiV authV ouk exhlqen katoikousa sennaan koyasqai oikon ecomenon authV lhmyetai ex umwn plhghn odunhV (Miquéias 1, 11)

 • yofoV armatwn kai ippeuontwn katoikousa laciV archgoV amartiaV auth estin th qugatri siwn oti en soi eureqhsan asebeiai tou israhl (Miquéias 1, 13)

 • ewV touV klhronomouV agagw soi katoikousa laciV klhronomia ewV odollam hxei h doxa thV qugatroV israhl (Miquéias 1, 15)

 • etoimasai merida armosai cordhn etoimasai merida amwn h katoikousa en potamoiV udwr kuklw authV hV h arch qalassa kai udwr ta teich authV (Naum 3, 8)

 • auth h poliV h faulistria h katoikousa ep' elpidi h legousa en kardia authV egw eimi kai ouk estin met' eme eti pwV egenhqh eiV afanismon nomh qhriwn paV o diaporeuomenoV di' authV suriei kai kinhsei taV ceiraV autou (Sofonias 2, 15)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina