Trouvé 7 Résultats pour: hscunqhsan

  • kai paV israhl hkousen legontwn pepaiken saoul ton nasib ton allofulon kai hscunqhsan israhl en toiV allofuloiV kai anebohsan o laoV opisw saoul en galgaloiV (I Samuel 13, 4)

  • kai hscunqhsan oi arconteV israhl kai o basileuV kai eipan dikaioV o kurioV (II Crônicas 12, 6)

  • hscunqhsan ouk epion oinon pikron egeneto to sikera toiV pinousin (Isaías 24, 9)

  • hscunqhsan sofoi kai eptohqhsan kai ealwsan oti ton logon kuriou apedokimasan sofia tiV estin en autoiV (Jeremias 8, 9)

  • kai ta erga thV ghV exelipen oti ouk hn uetoV hscunqhsan gewrgoi epekaluyan thn kefalhn autwn (Jeremias 14, 4)

  • kai kurioV met' emou kaqwV machthV iscuwn dia touto ediwxan kai nohsai ouk hdunanto hscunqhsan sfodra oti ouk enohsan atimiaV autwn ai di' aiwnoV ouk epilhsqhsontai (Jeremias 20, 11)

  • ephgagen gar ep' autouV eqnoV makroqen eqnoV anaideV kai alloglwsson oi ouk hscunqhsan presbuthn oude paidion hlehsan (Baruc 4, 15)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina