Trouvé 536 Résultats pour: Enwpion

 • kai apeqanen arran enwpion qara tou patroV autou en th gh h egenhqh en th cwra twn caldaiwn (Gênesis 11, 28)

 • kai ekalesen agar to onoma kuriou tou lalountoV proV authn su o qeoV o epidwn me oti eipen kai gar enwpion eidon ofqenta moi (Gênesis 16, 13)

 • eneken toutou ekalesen to frear frear ou enwpion eidon idou ana meson kadhV kai ana meson barad (Gênesis 16, 14)

 • idou rebekka enwpion sou labwn apotrece kai estw gunh tw uiw tou kuriou sou kaqa elalhsen kurioV (Gênesis 24, 51)

 • kai epakousetai moi h dikaiosunh mou en th hmera th aurion oti estin o misqoV mou enwpion sou pan o ean mh h ranton kai dialeukon en taiV aixin kai faion en toiV arnasin keklemmenon estai par' emoi (Gênesis 30, 33)

 • kai pareqhken taV rabdouV aV elepisen en taiV lhnoiV twn potisthriwn tou udatoV ina wV an elqwsin ta probata piein enwpion twn rabdwn elqontwn autwn eiV to piein (Gênesis 30, 38)

 • kai eipen tw patri authV mh barewV fere kurie ou dunamai anasthnai enwpion sou oti to kat' eqismon twn gunaikwn moi estin hreunhsen de laban en olw tw oikw kai ouc euren ta eidwla (Gênesis 31, 35)

 • kai eipen autw egw eimi o qeoV tou patroV sou qeoV abraam kai qeoV isaak kai qeoV iakwb apestreyen de mwushV to proswpon autou eulabeito gar katembleyai enwpion tou qeou (Êxodo 3, 6)

 • lalhson toiV uioiV israhl kai apostreyanteV stratopedeusatwsan apenanti thV epaulewV ana meson magdwlou kai ana meson thV qalasshV ex enantiaV beelsepfwn enwpion autwn stratopedeuseiV epi thV qalasshV (Êxodo 14, 2)

 • kai tauta ta dikaiwmata a paraqhseiV enwpion autwn (Êxodo 21, 1)

 • ean de mh eureqh o kleyaV proseleusetai o kurioV thV oikiaV enwpion tou qeou kai omeitai h mhn mh autoV peponhreusqai ef' olhV thV parakataqhkhV tou plhsion (Êxodo 22, 7)

 • kata pan rhton adikhma peri te moscou kai upozugiou kai probatou kai imatiou kai pashV apwleiaV thV egkaloumenhV o ti oun an h enwpion tou qeou eleusetai h krisiV amfoterwn kai o alouV dia tou qeou apoteisei diploun tw plhsion (Êxodo 22, 8)


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina