Trouvé 179 Résultats pour: svima

 • Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi one koji nas ljube u vjeri. Milost sa svima vama! (Poslanica Titu 3, 15)

 • jer èujem za tvoju ljubav i vjeru koju imaš prema Gospodinu Isusu Kristu i prema svima svetima. (Poslanica Filemonu 1, 5)

 • i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju zaèetnik vjeènoga spasenja - (Poslanica Hebrejima 5, 9)

 • Nastojte oko mira sa svima! I oko posveæenja bez kojega nitko neæe vidjeti Gospodina! (Poslanica Hebrejima 12, 14)

 • Milost sa svima vama! (Poslanica Hebrejima 13, 25)

 • Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat æe mu se. (Jakovljeva poslanica 1, 5)

 • Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi! Mir svima vama koji ste u Kristu! (Prva Petrova poslanica 5, 14)

 • suditi svima i pokarati sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožno sagriješiše i za sve drzovite rijeèi koje grešni bezbožnici izrekoše protiv njega." (Poslanica Jude apostola 1, 15)

 • Gnjevili se narodi, ali doðe srdžba tvoja i èas da se sudi mrtvima i naplata dade slugama tvojim prorocima i svetima i svima koji se boje imena tvojega, malima i velikima; i da se unište oni koji kvare zemlju." (Otkrivenje 11, 18)

 • Ona postiže da se svima - malima i velikima, bogatima i ubogima, slobodnjacima i robovima - udari žig na desnicu ili na èelo, (Otkrivenje 13, 16)

 • Milost Gospodina Isusa sa svima! (Otkrivenje 22, 21)


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina