1. I pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjèeva.

2. Posred gradskoga trga, s obje strane rijeke, stablo života što rodi dvanaest puta, svakog mjeseca svoj rod. A lišæe stabla za zdravlje je narodima.

3. I neæe više biti nikakva prokletstva. I prijestolje æe Božje i Jaganjèevo biti u gradu i sluge æe mu se njegove klanjati

4. i gledati lice njegovo, a ime æe im njegovo biti na èelima.

5. Noæi više biti neæe i neæe trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunèeva: obasjavat æe ih Gospod Bog i oni æe kraljevati u vijeke vjekova.

6. I reèe mi: "Ove su rijeèi vjerne i istinite jer Gospod Bog, nadahnitelj proroka, posla svoga anðela da on pokaže slugama njegovim što se ima dogoditi ubrzo.

7. I evo, dolazim ubrzo! Blago onomu koji èuva rijeèi proroštva ove knjige!"

8. Ja, Ivan, èuo sam i vidio sve ovo. I kad sam to vidio i èuo, padoh pred noge anðelu koji mi to pokaza da mu se poklonim.

9. A on æe mi: "Nipošto! Sluga sam kao i ti i braæa tvoja proroci i svi koji èuvaju rijeèi ove knjige. Bogu se pokloni!"

10. A zatim æe mi: "Ne zapeèati rijeèi proroštva ove knjige jer - vrijeme je blizu!

11. Nepravednik neka samo i dalje èini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posveæuje!"

12. "Evo, dolazim ubrzo i plaæa moja sa mnom: naplatit æu svakom po njegovu djelu!"

13. "Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Poèetak i Svršetak!

14. Blago onima koji peru svoje haljine: imat æe pravo na stablo života i na vrata æe smjeti u grad!

15. Vani pak ostaju psi i vraèari, bludnice, ubojice i idolopoklonici i tko god ljubi i èini laž."

16. "Ja, Isus, poslah anðela svoga posvjedoèiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica."

17. I Duh i Zaruènica govore: "Doði!" I tko ovo èuje, neka rekne: "Doði!" Tko je žedan, neka doðe; tko hoæe, neka zahvati vode života zabadava!

18. Ja svjedoèim svakomu tko sluša rijeèi proroštva u ovoj knjizi: Tko ovomu što doda, Bog æe njemu dodati zla napisana u ovoj knjizi.

19. I tko oduzme od rijeèi proroštva u ovoj knjizi, Bog æe mu oduzeti udio na stablu života i na svetom gradu - na svemu što je napisano u ovoj knjizi.

20. Svjedok za sve ovo govori: "Da, dolazim ubrzo!" Amen! Doði, Gospodine Isuse!

21. Milost Gospodina Isusa sa svima!

“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina