Trouvé 249 Résultats pour: Isusa

 • A on æe im: "Ne plašite se! Isusa tražite, Nazareæanina, Raspetoga? Uskrsnu! Nije ovdje! Evo mjesta kamo ga položiše. (Evanðelje po Marku 16, 6)

 • Ponukan od Duha, doðe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, (Evanðelje po Luki 2, 27)

 • I dok bijaše u jednom gradu, gle èovjeka puna gube! Ugledavši Isusa, padne nièice i zamoli ga: "Gospodine, ako hoæeš, možeš me oèistiti." (Evanðelje po Luki 5, 12)

 • Buduæi da zbog mnoštva nisu našli kuda bi ga unijeli, popnu se na krov te ga izmeðu crepova s nosiljkom spuste u sredinu pred Isusa. (Evanðelje po Luki 5, 19)

 • A oni se, izbezumljeni, poènu dogovarati što da poduzmu protiv Isusa. (Evanðelje po Luki 6, 11)

 • Kad je satnik èuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleæi ga da doðe i ozdravi mu slugu. (Evanðelje po Luki 7, 3)

 • Neki farizej pozva Isusa da bi blagovao s njime. On uðe u kuæu farizejevu i priðe stolu. (Evanðelje po Luki 7, 36)

 • Kad opazi Isusa, zastenja, pade nièice preda nj i u sav glas povika: "Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Molim te, ne muèi me!" (Evanðelje po Luki 8, 28)

 • Na povratku Isusa doèeka mnoštvo jer su ga svi željno išèekivali. (Evanðelje po Luki 8, 40)

 • I dovedoše ga Isusu i staviše svoje haljine na magare te posjednuše Isusa. (Evanðelje po Luki 19, 35)

 • Glavari sveæenièki i pismoznanci tražili su kako da Isusa smaknu jer se bojahu naroda. (Evanðelje po Luki 22, 2)

 • A ljudi koji su Isusa èuvali udarajuæi ga poigravali se njime (Evanðelje po Luki 22, 63)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina