Trouvé 360 Résultats pour: æete

 • Na vas æu dovesti maè neka se iskali osvetom za Savez. A kad se zbijete u svoje gradove, poslat æu na vas kugu i bit æete predani u ruke neprijatelju. (Levitski zakonik 26, 25)

 • Još kad vam obustavim namicanje kruha, deset žena moæi æe vam peæi kruh u jednoj peæi i na mjeru æe vam kruh davati. Jest æete, ali se neæete nasititi. (Levitski zakonik 26, 26)

 • Jest æete meso od svojih sinova, jest æete meso od svojih kæeri. (Levitski zakonik 26, 29)

 • izginut æete meðu narodima - proždrijet æe vas zemlja vaših neprijatelja. (Levitski zakonik 26, 38)

 • Kad u svojoj zemlji poðete u rat na neprijatelja koji vas pritisne, zaorite na trube s bojnim poklikom, i Jahve, Bog vaš, sjetit æe se vas i bit æete izbavljeni od svojih neprijatelja. (Knjiga Brojeva 10, 9)

 • Nadalje, kaži narodu: Za sutra se posvetite i jest æete mesa, jer ste mrmljali u uši Jahvi govoreæi: 'Tko æe nas nasititi mesa? U Egiptu nam je bilo dobro.' Jahve æe vam, dakle, dati mesa da jedete. (Knjiga Brojeva 11, 18)

 • Ta ondje se pred vama nalaze Amaleèani i Kanaanci te æete od maèa pasti jer ste se odvratili od Jahve i jer Jahve neæe biti s vama." (Knjiga Brojeva 14, 43)

 • "Govori Izraelcima i reci im: 'Kad uðete u zemlju gdje æete boraviti i koju vam ja dajem, (Knjiga Brojeva 15, 2)

 • Imat æete rese zato da vas pogled na njih sjeæa svih Jahvinih zapovijedi. Vršite ih, a ne zanosite se svojim srcem i svojim oèima, što vas tako lako zavode na bludnost. (Knjiga Brojeva 15, 39)

 • Tako æete se sjeæati svih mojih zapovijedi, vršit æete ih i bit æete posveæeni svome Bogu. (Knjiga Brojeva 15, 40)

 • "Po ovom æete vidjeti", reèe Mojsije, "da me Jahve poslao da vršim sva ova djela, a da ih ne èinim sam od sebe: (Knjiga Brojeva 16, 28)

 • Tada Jahve reèe Aronu: "Ti, tvoji sinovi i tvoj pradjedovski dom s tobom bit æete odgovorni za grijehe u Svetištu; ti i tvoji sinovi s tobom bit æete odgovorni za grijehe svoga sveæeništva. (Knjiga Brojeva 18, 1)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina