Trouvé 360 Résultats pour: æete

 • I od njih æete se oneèistiti: tko se god dotakne njihove crkotine, neka je neèist do veèeri; (Levitski zakonik 11, 24)

 • A vama sam ja rekao: vi æete zaposjesti njihovu zemlju; vama æu je predati u posjed - zemlju kojom teèe mlijeko i med. Ja sam Jahve, vaš Bog, koji sam vas odvojio od tih naroda. (Levitski zakonik 20, 24)

 • Sedam dana prinosite paljenu žrtvu u èast Jahvi. Osmi dan neka vam bude sveti zbor, kada æete u èast Jahvi prinijeti paljenu žrtvu. To je sveèani zbor; nikakva težaèkog posla nemojte obavljati.'" (Levitski zakonik 23, 36)

 • Vršite moje zakone i moje naredbe; vjerno ih provodite u djelo pa æete u sigurnosti živjeti na zemlji. (Levitski zakonik 25, 18)

 • Zemlja æe davati svoj rod, jest æete do sitosti i živjet æete u sigurnosti. (Levitski zakonik 25, 19)

 • Kad budete sijali osme godine, hranit æete se starim prihodom sve do devete godine; dok ne doðe njezin prihod, jest æete stari." (Levitski zakonik 25, 22)

 • Vršidba æe vam stizati berbu, a berba stizati sjetvu. Jest æete kruh svoj do sitosti i u svojoj æete zemlji živjeti u sigurnosti. (Levitski zakonik 26, 5)

 • Zemlji æu dati mir; tako æete poèivati a da vas nitko ne plaši. Štetne æu životinje iz zemlje ukloniti; maè neæe prolaziti vašom zemljom. (Levitski zakonik 26, 6)

 • U bijeg æete nagoniti svoje neprijatelje, a oni æe padati pred vama od maèa. (Levitski zakonik 26, 7)

 • Starom æete se zalihom hraniti; štoviše, trebat æe vam zalihe ispražnjavati da mognete sasipati novo žito. (Levitski zakonik 26, 10)

 • meðu vama æu hoditi i bit æu vam Bog, a vi æete mi biti narod. (Levitski zakonik 26, 12)

 • Sjetve æete svoje uzalud sijati - neprijatelji vaši njima æe se hraniti. Ja æu se protiv vas okrenuti, a vaši æe vas neprijatelji ametice tuæi. Oni koji vas mrze gospodarit æe nad vama. Bježat æete i onda kad vas nitko ne bude progonio. (Levitski zakonik 26, 17)


A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina