1. David je s vojnièkim zapovjednicima izabrao za službu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji æe zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; izmeðu njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi:

2. od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi.

3. Od Jedutuna: Jedutunovih šest sinova: Gedalija, Sori, Ješaja, Šimej, Hašabja i Matitja pod upravom svog oca Jedutuna koji je zanosno pjevao hvalu uz citru slaveæi i hvaleæi Jahvu.

4. Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot.

5. Svi su oni bili sinovi kraljeva vidioca Hemana koji je objavljivao Božje stvari da uzvisi njegovu moæ; a Bog je dao Hemanu èetrnaest sinova i tri kæeri.

6. Svi su oni pod vodstvom svoga oca Asafa te Jedutuna i Hemana pjevali u Jahvinu Domu uz cimbale, harfe i citre za službu u Božjem Domu, po kraljevoj uredbi.

7. Bilo ih je, s njihovom braæom, uvježbanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vještaka.

8. Bacili su ždrebove za svoju službenu dužnost, najmanji isto kao i najveæi, uèitelj kao i uèenik.

9. Prvi je ždrijeb pao na Asafovca Josipa, drugi na Gedaliju s njegovom braæom i sinovima, njih dvanaest,

10. treæi na Zakura s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

11. èetvrti na Jisrija s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

12. peti na Netaniju s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

13. šesti na Bukiju s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest,

14. sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

15. osmi na Ješaja s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

16. deveti na Mataniju s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

17. deseti na Šimeja s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

18. jedanaesti na Azarela s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

19. dvanaesti na Hašabju s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

20. trinaesti na Šubaela s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

21. èetrnaesti na Matitju s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

22. petnaesti na Jeremota s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

23. šesnaesti na Hananiju s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

24. sedamnaesti na Jošbekaša s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

25. osamnaesti na Hananija s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

26. devetnaesti na Malotija s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

27. dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

28. dvadeset i prvi na Hotira s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

29. dvadeset i drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

30. dvadeset i treæi na Mahaziota s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest;

31. dvadeset i èetvrti na Romamti-Ezera s njegovim sinovima i braæom, njih dvanaest.

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina