1. ekrina de emautw touto to mh palin elqein en luph proV umaV

2. ei gar egw lupw umaV kai tiV estin o eufrainwn me ei mh o lupoumenoV ex emou

3. kai egraya umin touto auto ina mh elqwn luphn ecw af wn edei me cairein pepoiqwV epi pantaV umaV oti h emh cara pantwn umwn estin

4. ek gar pollhV qliyewV kai sunochV kardiaV egraya umin dia pollwn dakruwn ouc ina luphqhte alla thn agaphn ina gnwte hn ecw perissoterwV eiV umaV

5. ei de tiV leluphken ouk eme leluphken all apo merouV ina mh epibarw pantaV umaV

6. ikanon tw toioutw h epitimia auth h upo twn pleionwn

7. wste tounantion mallon umaV carisasqai kai parakalesai mhpwV th perissotera luph katapoqh o toioutoV

8. dio parakalw umaV kurwsai eiV auton agaphn

9. eiV touto gar kai egraya ina gnw thn dokimhn umwn ei eiV panta uphkooi este

10. w de ti carizesqe kai egw kai gar egw ei ti kecarismai w kecarismai di umaV en proswpw cristou

11. ina mh pleonekthqwmen upo tou satana ou gar autou ta nohmata agnooumen

12. elqwn de eiV thn trwada eiV to euaggelion tou cristou kai quraV moi anewgmenhV en kuriw

13. ouk eschka anesin tw pneumati mou tw mh eurein me titon ton adelfon mou alla apotaxamenoV autoiV exhlqon eiV makedonian

14. tw de qew cariV tw pantote qriambeuonti hmaV en tw cristw kai thn osmhn thV gnwsewV autou fanerounti di hmwn en panti topw

15. oti cristou euwdia esmen tw qew en toiV swzomenoiV kai en toiV apollumenoiV

16. oiV men osmh qanatou eiV qanaton oiV de osmh zwhV eiV zwhn kai proV tauta tiV ikanoV

17. ou gar esmen wV oi polloi kaphleuonteV ton logon tou qeou all wV ex eilikrineiaV all wV ek qeou katenwpion tou qeou en cristw laloumen

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina