1. mh zhlou gunaika tou kolpou sou mhde didaxhV epi seauton paideian ponhran

2. mh dwV gunaiki thn yuchn sou epibhnai authn epi thn iscun sou

3. mh upanta gunaiki etairizomenh mhpote empeshV eiV taV pagidaV authV

4. meta yalloushV mh endelecize mhpote alwV en toiV epiceirhmasin authV

5. parqenon mh katamanqane mhpote skandalisqhV en toiV epitimioiV authV

6. mh dwV pornaiV thn yuchn sou ina mh apoleshV thn klhronomian sou

7. mh periblepou en rumaiV polewV kai en taiV erhmoiV authV mh planw

8. apostreyon ofqalmon apo gunaikoV eumorfou kai mh katamanqane kalloV allotrion en kallei gunaikoV polloi eplanhqhsan kai ek toutou filia wV pur anakaietai

9. meta upandrou gunaikoV mh kaqou to sunolon kai mh sumbolokophshV met' authV en oinw mhpote ekklinh h yuch sou ep' authn kai tw pneumati sou olisqhV eiV apwleian

10. mh egkataliphV filon arcaion o gar prosfatoV ouk estin efisoV autw oinoV neoV filoV neoV ean palaiwqh met' eufrosunhV piesai auton

11. mh zhlwshV doxan amartwlou ou gar oidaV ti estai h katastrofh autou

12. mh eudokhshV en eudokia asebwn mnhsqhti oti ewV adou ou mh dikaiwqwsin

13. makran apece apo anqrwpou oV ecei exousian tou foneuein kai ou mh upopteushV fobon qanatou kan proselqhV mh plhmmelhshV ina mh afelhtai thn zwhn sou epignwqi oti en mesw pagidwn diabaineiV kai epi epalxewn polewV peripateiV

14. kata thn iscun sou stocasai touV plhsion kai meta sofwn sumbouleuou

15. meta sunetwn estw o dialogismoV sou kai pasa dihghsiV sou en nomw uyistou

16. andreV dikaioi estwsan sundeipnoi sou kai en fobw kuriou estw to kauchma sou

17. en ceiri tecnitwn ergon epainesqhsetai kai o hgoumenoV laou sofoV en logw autou

18. foberoV en polei autou anhr glwsswdhV kai o propethV en logw autou mishqhsetai

“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina